Hjem

Institutt for økonomi

Nyhetsarkiv for Institutt for økonomi

Nationalfondet til fremme av sosialøkonomisk opplysningsarbeid sin årlige pris på kr 15 000 for beste masteroppgave i samfunnsøkonomi på NHH og UiB (Institutt for økonomi) er utdelt.
Studentar ved Institutt for økonomi har stemt over kven som fortener ein pris.
-Støtten rasjonaliserer bort bønder og gårdsbruk, forringer kulturlandskap og miljøgoder og stimulerer til produksjon av standardiserte, volumbaserte varer.
BECCLE sto denne uken som arrangør av den årlige konferansen for CLEEN-nettverket
Bilbeskatningen er feilt innrettet. Avgiftene bør endres fra eierskap til bruk.
Ekspertutvalg foreslår ny lov som skal sikre effektive forhandlinger og lavere priser i dagligvaremarkedet.
Dagens 35-åringar må sjølv bera den økonomiske byrda ved eigen auka levealder, noko som inneber at generasjonen deretter får ei lettare bør med å finansiera alderdomen til sine foreldre.
Folkehelsa er betre enn nokon gong, men med verdas høgaste andel av befolkninga som mottek helserelaterte trygder. Kan det ha samanheng med ei sjenerøs sjukelønsordning?
Utviklingen av forholdet mellom pensjonister og arbeidstakere gjør at flere må jobbe mer og lengre for å opprettholde et høyt velferdsnivå. Alternativet er drastiske velferdskutt eller høyere skattenivå.
Ny forskning viser at gründeres død i bedrifters første tiår skaper varig og dyp skade på selv de best drevne bedrifter.
-Du tror kanskje at politikere og statsmenn vil avvise 100 prosent skatt. Ikke vær så sikker på det.
Ny kronikk tar opp en del prinsipielle spørsmål om i hvilken grad manglende konkurranseevne kan sies å være årsaken til arbeidsledighet o.l.
Økt levealder må føre til høyere reell pensjonsalder.
Kunnskap om arbeidstakeres sykefravær og sammenhengen mellom barn og foreldres sosiale og økonomiske posisjon er begge tema i ny doktorgrad.
En ny undersøkelse viser at etter innføringen av røykeloven har det blitt født færre barn med fødselsvekt under 1500 gram.
-Det er en utfordring for brukere og lesere av forskningsresultater å skille god og dårlig forskning fra hverandre.
Senkning av inntektsskatten er en høyst usikker vei å gå for å styrke konkurranseevnen.
Master i samfunnsøkonomi Simen Ulsaker vann Konkurransetilsynet si årlege konkurranse om beste masteroppgåve

Sider