Hjem
Studentsider
Masteremne

Læring frå COVID-19 pandemien: ei tverrfagleg tilnærming

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

3 stp

Studienivå (studiesyklus)

master og Ph.D

Undervisningssemester

vår

Mål og innhald

Å analysere pandemien frå multi- og tverrdisiplinære perspektiv for å få ei betre forståing for kunnskapen som er brukt for å forstå og adressere ein eineståande trussel mot global helse i samfunnet. Vidare, til å reflektere rundt ulike tilnærmingar til kompleksitet og usikkerhet for betre beredskap for nye kriser.

Læringsutbyte

Etter fullført kurs kan studenten:

Kunnskap:

Studenten kan:

- forstå kompleksiteten og usikkerheten i utvikling av bevis rundt COVID-19 pandemien

- kan evaluere formålet og bruken av ulike metoder og prosessar i forskingsprosjekt relatert til pandemien frå ulike fagdisiplinar

- kan bidra til utviklinga av ny tverrfagleg kunnskap, nye teoriar, metodar, tolkingar og former for dokumentasjon på feltet.

Ferdigheiter:

Studenten:

- Kan formulere komplekse problem, forskingsspørsmål og vitskapleg og/eller kunstnarleg utviklande arbeid ved å ta i bruk ulike perspektiv

- kan utforme forskingsspørsmål og vitskapleg og/eller kunstnarleg forskingsarbeid av høg internasjonal standard

- kan handtere komplekse akademiske spørsmål og utfordre allereie etablert kunnskap og praksis i feltet

Generell kompetanse:

Studenten:

- Kan identifisere nye relevante etiske problemstillingar og utarbeide forskingsarbeid med høg vitskapleg integritet

- Kan argumentere for komplekse tverrfaglege oppgåver og prosjekt

- kan oppdage behovet for, sette i gong og utøve innovasjon innan feltet

Krav til forkunnskapar

Masterstudie i forløp, eller avslutta bachelorgrad

Tilrådde forkunnskapar

Gode engelskkunnskapar, både skriftleg og munnleg

Studiepoengsreduksjon

SDG928 - full overlapp

Krav til studierett

Ph.D.-kandidatar ved alle fakultet vil ha førsteprioritet. Studentar i masterløp ved alle fakultet ved UiB. Kurset er særskilt anbefalt for masterstudentar ved master i global helse, andre tilsvarande masterprogram og medisinstudentar. Studentar med studierett ved andre partnarinstitusjonar/universitet kan også søke opptak til kurset.

Arbeids- og undervisningsformer

- Undervisning, inkludert Case-basert læring (CBL) og Team-basert læring (TBL), fire dagar pr veke i to veker (gruppearbeid første fredag, evaluering andre fredag)

- Gruppearbeid basert på definerte øvingar kvar ettermiddag gjennom begge veker, og arbeid med individuelle oppgåver

Obligatorisk undervisningsaktivitet

- 80% oppmøteplikt på praktiske sesjonar som gruppearbeid

- godkjent gruppearbeid, inkludert presentasjon

- elektronisk kursevaluering

- for Ph.D.-kandidatar må også levere og få godkjent essay

Vurderingsformer

Presentasjon i grupper

(For Ph.D.-kandidatar er det essay i tillegg (5-10 sider))

Hjelpemiddel til eksamen

Førebuing til presentasjon av gruppearbeid vil foregå i grupper, og alle hjelpemidlar er tilletne. Presentasjonen og svar ved eksaminasjon vil reflektere studenten sine kunnskapar og ferdigheiter.

Karakterskala

bestått/ikkje bestått

Vurderingssemester

vår

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06 for haustsemesteret og 01.12 for vårsemesteret

Emneevaluering

Undervisninga blir evaluert i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programutvalet for medisin (PUM)

Emneansvarleg

Professor Esperanza Diaz Perez

Administrativt ansvarleg

Andrea Magugliani

Kontakt

<email>elektiv@med.uib.no</email>

Tlf: 55 58 64 00

Påmeldingsskjema til kurset vår 2023: Application form for admission to ELMED328/SDG928 (uib.no)

Eksamensinformasjon