Hjem
Studentsider
Masteremne

Simulering av fleirfasestrøyming i porøse media

 • Studiepoeng10
 • UndervisingssemesterVår, Haust
 • EmnekodeENERGI365
 • Talet på semester1
 • SpråkEngelsk, norsk om kun norskspråklege deltek.
 • Ressursar

Hovedinnhold

Undervisningssemester

Uregelmessig

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Mål og innhald

Emnet skal gje studentane eit godt innblikk i heile arbeidsflyten frå behandling av strøymingsresultat frå laboratoriemålingar, via simulering for kvalitetskontroll av desse, til generering av data til bruk i feltmodellar for reservoarsimulering av olje- og gassproduksjon og lagring av CO2. Emnet skal gje studentane eit teoretisk fundament i black oil modellen og innføring i simuleringsverktøy for porøse media. Ulike typar fortrengingar blir dekka, samt relativ permeabilitet og kapillartrykk og standardkorrelasjonar for skildring av desse. Kurset fokuserer i hovudsak på sjølvstendig arbeid med simuleringsverktøy og skriftlege og munnlege vurderingar av resultat.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskaper
Ved fullført emne skal studenten kunna:

 • forstå teori bak reservoarsimulering, og simulering generelt
 • forstå skilnader på globale og lokale løysningar på eit simulert resultat og usikkerheiter hefta med simulering
 • black oil modellen
 • ha kunnskap om teknikkar for oppskalering frå kjerneskala til feltsskala
 • forstå heile prosessen frå innhenting av laboratoriedata, til simulering og kvalitetskontroll, til oppskalering for reservoarsimulering for CO2 lagring og utvinningsprosessar

Ferdigheiter

Ved fullført emne skal studenten:

 • meistra simulering av ulike væskefortrengingar på kjerneskala
 • ha evner til å gjera eigenevaluering av kvalitetskontroll på simulerte resultat
 • være i stand til å setja opp ein modell for oppskalering

Generell kompetanse

Studenten skal kunna:

 • sjå heilskap frå laboratoriemålingar til reservoarmodell
 • være rusta til å forstå behovet for kvalitetssikring av laboratoriemålingar og korleis desse resultata blir vidare brukt til betre forståing av reservoarmodellar

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

PTEK211, PTEK214, PTEK212

Studiepoengsreduksjon

PTEK215: 10 studiepoeng

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet http://www.uib.no/matnat/52646/opptak-ved-mn-fakultetet

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga gis i form av førelesningar og laboratorieøvingar.

Førelesningar, 2 timar i veka i 10 veker.

Laboratoriearbeid, 4 timar i veka i 6 veker.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Obligatorisk oppmøte på førelesningar og laboratorieøvingar.

Laboratorierapportar.

Godkjend obligatorisk aktivitet er gyldig i 2 påfølgande semester etter godkjenninga.

Vurderingsformer

I emnet nyttar ein følgjande vurderingsformer:

 • Laboratorierapportar, 30 % av karakteren.
 • Munnleg presentasjon av prosjektoppgåve, 20 % av karakteren.
 • Munnleg eksamen, 50 % av karakteren.

Hjelpemiddel til eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Vurderingssemester

Uregelmessig

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.12. for vårsemesteret.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Emneansvarleg

Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt eventuelt Studierettleiar@ift.uib.no

Administrativt ansvarleg

Det matematisk naturvitskaplege fakultet ved fysikk og teknologi har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Kontakt

Studierettleiar kan kontaktast her:

Studierettleiar@ift.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Dato
  23.05.2023
  Varigheit
  1 timer
  Trekkfrist
  09.05.2023
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen