Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Innføring i jus for næringslivet

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

15 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Videreutdanning, lavere grad

Fulltid/deltid

Fulltid

Undervisningssemester

Annenhver høst (oddetallsår)

Undervisningsstad

UiB og nettbasert

Mål og innhald

Kurset gir en innføring i juridiske emner med særlig relevans for næringslivet, herunder en generell innføring i hvordan rettssystemet fungerer og i juridisk metode. Det gir også en innføring i ulike konfliktløsingsmekanismer. Studentene får en innføring i følgende juridiske emner:

 • Kontraktsrett, herunder forbrukerrett
 • Arbeidsrett
 • Konkurranserett
 • Immaterialrett
 • Erstatningsrett og produktansvar
 • Selskapsrett

Læringsutbyte

Etter at kurset er gjennomført skal studentene kunne

 • Drøfte rettsspørsmål på en måte som er i samsvar med grunnleggende juridisk metode
 • Ta stilling til om en kontrakt er riktig oppfylt, og drøfte konsekvensene av kontraktsbrudd
 • Redegjøre for hovedtrekkene i konkurranselovgivningen
 • Redegjøre for hovedtrekkene i reglene om produktansvar
 • Gjøre rede for grunnvilkårene i erstatningsretten utenfor kontrakt, og diskutere om disse er oppfylt
 • Gjøre rede for hovedtrekkene i immaterialretten
 • Beskrive ulike selskapsstrukturer og drøfte likheter og forskjeller mellom disse
 • Gjøre rede for grunntrekkene i arbeidsretten, herunder partenes plikter og rettigheter i arbeidsforholdet, kravene til en arbeidsavtale og forskjellen på oppsigelse og avskjed
 • Beskrive domstolssystemet og identifisere alternative tvisteløsningsmetoder

En mer spesifisert beskrivelse av målsetningene for kurset finnes i studieguiden.

Krav til forkunnskapar

Opptak til emnet

Tilrådde forkunnskapar

Studentene bør ha tilstrekkelige norskkunnskaper til å følge undervisningen/lese pensumlitteraturen.

Studiepoengsreduksjon

Ingen overlapp med emner ved Det juridiske fakultet

Krav til studierett

Eget, lukket opptak v/UiB Videre: http://www.uib.no/utdanning/evu

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og oppgaveløsning i grupper (35 timer totalt), veiledning på nett (2 timer pr. student) og obligatorisk hjemmeoppgave.

Undervisningen skjer i form av to helgesamlinger og nettbaserte forelesninger.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Godkjent obligatorisk hjemmeoppgave. Studenter som får oppgaven underkjent, får anledning til å levere den én gang til.

Vurderingsformer

Seks timers hjemmeeksamen. Studenter som har gyldig forfall til eksamen eller stryker får tilbud om kontinuasjonseksamen.

Vurdering

Gradert skala med 5 trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått, jfr. Studieplan for masterstudiet i rettsvitenskap ved UiB § 3-1 nr 2 første punktum.

Eksamensspråk

Oppgaven: Norsk

Besvarelsen: Norsk/skandinaviske språk/engelsk

Hjelpemiddel til eksamen

Ikke aktuelt for emnet

Karakterskala

Bestått/ikkje bestått

Vurderingssemester

Undervisning annenhver høst (oddetallsår), med eksamen annenhver januar (partallsår). Studenter som har gyldig forfall til eksamen eller stryker får tilbud om kontinuasjonseksamen.

Litteraturliste

Litteraturlisten vil være klar innen 1. juni for høstsemesteret og 1. desember for vårsemesteret.

Emneevaluering

Evalueringsskjema sendes studentene etter avlagt eksamen.

Programansvarleg

Studieutvalget ved det juridiske fakultet

Emneansvarleg

Kursansvarlig: Ingrid Barlud og Guri Lindblad

Undervisere: Jan-Ove Færstad, Camilla Bernt, Tine Eidsvaag, Torger Kielland, Guri Lindblad, Sven Gaulen

Administrativt ansvarleg

Robert Stavenes

Eksamensinformasjon