Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Andre semester medisin- og odontologistudiet

Hovedinnhold

Undervisningssemester

Vår

Mål og innhald

Emnet MEDOD2 byggjer på MEDOD1 og gjer studentane ein introduksjon til medisin- og odontologistudiet.

Studentane får kunnskap om biomedisin og cellebiologi som grunnleggjande fagfelt innanfor fagområda odontologi og medisin samt teoretisk og praktisk kunnskap om medisinsk statistikk og etikk.

Obligatoriske fag i semesteret:

 • Celle2
 • Medisinsk statistikk
 • Etikk

Læringsutbyte

Etter fullført emne skal studenten kunne:

Kunnskaper:

 • Vise grunnleggjande og detaljert kunnskap innan biokjemi, genetikk, cellebiologi, cellefysiologi og histologi og kunne beskrive eksempler på sykdomsmekanismer.
 • Har inngåande kunnskap om korleis cellulære prosessar knytta til kosthald, fysisk aktivitet og livsstil påverkar helse og sjukdom.
 • Gjøre greie for sannsynlighetsteori, deskriptiv statistikk, diagnostiske testar, fundamentale fordelingar, estimering og hypotesetesting, regresjon, overlevelseanalyse og grunnleggande metodar for analyse av randomiserte kliniske forsøk.
 • Gjøre greie for etiske dilemma ein kan møte som student og profesjonsutøvar og sentrale etiske problemstillinger i medisin og odontologi.

Ferdigheter:

 • Løyse biomedisinske og cellebiologiske problemstillingar knytt til underviste tema.
 • Gje ei histologisk beskriving av utvalte vevsnitt ved hjelp av mikroskopi.
 • Kunne beskrive observasjonar numerisk og grafisk, utføre statistisk analyse, forstå grunnleggande prinsipp og analyser for randomiserte kliniske forsøk.
 • Identifisere og analysere etiske dilemma og grunngi etiske val som vedkjem pasientar og samfunn

Generell kompetanse:

 • Kunne anvende biomedisinsk kunnskap for å forstå biokjemiske, cellulære og fysiologiske prosessar i sjukdom og helse.
 • Vere i stand til kritisk å vurdere statistikkbruk i medisinsk litteratur
 • Samarbeide med medstudentar i teoretisk gruppearbeid og praktiske øvingar.

Krav til forkunnskapar

Fullført MEDOD1

Studiepoengsreduksjon

5 sp til emnet MEDSTA

Krav til studierett

Medisinstudiet, eller Integrert mastergrad i odontologi

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Det vil bli brukt varierte vurderingsfomrer. Fagleg informasjon via Mitt UiB/e-post.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

 • Deltaking på praktiske kurs
 • Godkjende testar undervegs i semesteret
 • Godkjende individuelle og gruppebaserte innleveringar

Obligatoriske arbeidskrav undervegs i semesteret må vere godkjende for å få gå opp til semestereksamen.

Vurderingsformer

4 timars digital skriftleg eksamen.

Hjelpemiddel til eksamen

Alle kalkulatorar i samsvar med modell oppført i UiB sine reglar

Enkel tospråkleg ordbok som må vere kontrollerbar, dvs. at det eine språket må vere engelsk eller et skandinavisk språk

Karakterskala

A-F

Vurderingssemester

Vår

Emneevaluering

I studieplanen Medisin 2015 skal emna evaluerast ved bruk av referansegrupper i kombinasjon med skriftleg evaluering. Skriftleg evaluering skjer ved bruk av elektronisk evalueringsverkty. Kursansvarlege har også faste møter med tillitsvalde studentar.

Kontakt

Institutt for biomedisin
med-ibm-studiesaker@uib.no

Emneansvarleg:
Knut Teigen, https://uib.no/personer/Knut.Teigen
Ulike faglege ansvarlege for kvar del emnet er sett saman av.

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  02.05.2023, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  01.02.2023
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted