Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Andre semester medisin- og odontologistudiet

Undervisningssemester

Vår

Mål og innhald

Emnet MEDOD2 byggjer på MEDOD1 og gjer studentane ein introduksjon til medisin- og odontologistudiet.

Studentane får kunnskap om biomedisin og cellebiologi som grunnleggjande fagfelt innanfor fagområda odontologi og medisin samt teoretisk og praktisk kunnskap om medisinsk statistikk og etikk.

Obligatoriske fag i semesteret:

 • Celle2
 • Medisinsk statistikk
 • Etikk

Læringsutbyte

Etter fullført emne skal studenten kunne:

Kunnskaper:

 • Vise grunnleggjande og detaljert kunnskap innan biokjemi, genetikk, cellebiologi, cellefysiologi og histologi og kunne beskrive eksempler på sykdomsmekanismer.
 • Gjøre greie for sannsynlighetsteori, deskriptiv statistikk, diagnostiske testar, fundamentale fordelingar, estimering og hypotesetesting, regresjon, overlevelseanalyse og grunnleggande metodar for analyse av randomiserte kliniske forsøk.
 • Gjøre greie for etiske dilemma ein kan møte som student og profesjonsutøvar og sentrale etiske problemstillinger i medisin og odontologi.

Ferdigheter:

 • Løyse biomedisinske og cellebiologiske problemstillingar knytt til underviste tema.
 • Gje ei histologisk beskriving av utvalte vevsnitt ved hjelp av mikroskopi.
 • Kunne beskrive observasjonar numerisk og grafisk, utføre statistisk analyse, forstå grunnleggande prinsipp og analyser for randomiserte kliniske forsøk.
 • Identifisere og analysere etiske dilemma og grunngi etiske val som vedkjem pasientar og samfunn

Generell kompetanse:

 • Kunne anvende biomedisinsk kunnskap for å forstå biokjemiske, cellulære og fysiologiske prosessar i sjukdom og helse.
 • Vere i stand til kritisk å vurdere statistikkbruk i medisinsk litteratur
 • Samarbeide med medstudentar i teoretisk gruppearbeid og praktiske øvingar.

Krav til forkunnskapar

Fullført MEDOD1

Krav til studierett

Medisinstudiet, eller Integrert mastergrad i odontologi

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Det vil bli brukt varierte vurderingsfomrer. Fagleg informasjon via Mitt UiB/e-post.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

 • Deltaking på praktiske kurs
 • Godkjende testar undervegs i semesteret
 • Godkjende individuelle og gruppebaserte innleveringar

Obligatoriske arbeidskrav undervegs i semesteret må vere godkjende for å få gå opp til semestereksamen.

Vurderingsformer

4 timars digital skriftleg eksamen. 

Karakterskala

A-F

Vurderingssemester

Vår

Emneevaluering

I studieplanen Medisin 2015 skal emna evaluerast ved bruk av referansegrupper i kombinasjon med skriftleg evaluering. Skriftleg evaluering skjer ved bruk av elektronisk evalueringsverkty. Kursansvarlege har også faste møter med tillitsvalde studentar.

Programansvarleg

Programutvalet for medisin har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av medisinstudiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Programutvalet for odontologiske fag har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av odontologistudiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Emneansvarleg

Semesterstyret for andre semester medisin og odontologi.

Emneansvarleg institutt: Institutt for biomedisin

studie.biomed@uib.no

Emneansvarleg: Knut Teigen, http://uib.no/personer/Knut.Teigen

Ulike faglege ansvarlege for kvar del av emnet.

Administrativt ansvarleg

Emneansvarlig institutt: Institutt for biomedisin

Kontakt

Kontaktinformasjon

Institutt for biomedisin
studie.biomed@uib.no

Emneansvarleg:
Knut Teigen, http://uib.no/personer/Knut.Teigen
Ulike faglege ansvarlege for kvar del emnet er sett saman av.

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skoleeksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen. Skoleeksamen høsten 2020 vil foregå enten hjemme eller på campus. Se emnet på MittUiB for mer informasjon.

 • Vurderingsordning: Skoleeksamen (Ny eksamen)

  Trekkfrist
  01.09.2020
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • Vurderingsordning: Skuleeksamen (Ny eksamen)

  Dato
  14.10.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  01.09.2020
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted