Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Døgnrytmar, søvn og åtferd

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

15 studiepoeng

Fulltid/deltid

Fulltid

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Universitetet i Bergen

Mål og innhald

Målet med kurset er å gi kunnskap om sentrale aspekt ved søvn og døgnrytme, og kva for rolle søvn og døgnrytmar har for yting, åtferd, kognisjon, mental og fysisk helse. Gjennom forelesningar og øvingar vil studentane verta kjende med korleis søvn og døgnrytmar vert målte - subjektivt og objektivt. Emnet gir innføring i korleis søvn og døgnrytme vert utvikla gjennom livet, og gir teoretisk og praktisk kunnskap om viktigheita av søvnen på kognitive og fysiske prestasjonar, utvikling, metabolisme, stress og andre hjernefunksjonar. I tillegg vil faktorar som kan påverka søvn (for eksempel vanar, samfunnsmessige faktorar, jobb, trening, narkotikamisbruk og kosthald) òg verta vektlagde. Kurset vil gi eit oversyn over dei ulike søvnforstyrringane; frå symptom, årsaker og til handsaming. Samspelet mellom psykisk og fysisk helse og søvn vil òg vera sentrale tema. Studentane vil òg verta gitt kunnskap om individuelle skilnadar i søvn og døgnrytme.

Læringsutbyte

Ved fullført emne skal studenten ha følgjande læringsutbyte:

Kunnskap:

Studenten kan gjera greie for;

 • Korleis søvn og døgnrytme er regulert og korleis dei kan målast - på tvers av arter
 • Normal utvikling av og individuelle skilnader i døgnrytme og søvn.
 • Faktorar som kan påverka søvn og døgnrytme
  • Arbeid, kosthald
  • Vanar
  • Samfunnsrytme
  • Trening
  • Lys
  • Smerte
  • Bruk av medikament
  • Graviditet
 • Samspelet mellom helse, døgnrytme og søvn
  • Korleis søvn kan påverka utvikling og gangen i psykiske og somatiske lidingar
  • Korleis psykiske og somatiske lidingar kan påverka søvn og døgnrytme
 • Individuelle skilnadar ved søvn og døgnrytmar
 • Søvn, døgnrytmar og utviklingspsykologi
 • Korleis søvnmangel påverkar yting og helse
  • Kognisjon
  • Stressrespons
  • Metabolisme
  • Fysiske prestasjonar
 • Skiftarbeid
 • Søvnforstyrringar
  • Insomni, døgnrytmeforstyrringar, hypersomni, søvnrelaterte respirasjonsforstyrringar, parasomniar, søvnrelaterte rørsleforstyrringar; vurdering, utbreiing, diagnostiske kriterium, klinisk forståing
  • Årsaker og konsekvensar
  • Førebygging og handsaming

Ferdigheiter:

 • Vita korleis ein måler søvn og døgnrytme
 • Planleggja og gjennomføra enkle forsøk på søvn og døgnrytme
 • Gjera greie for dei vanlegaste søvnforstyrringane, symptom og handsaming

Generell kompetanse:

 • Skildra og drøfta sentrale perspektiv på aspekt som påverkar søvn og døgnrytme
 • Visa forståing for konsekvensane av dårleg søvn og / eller døgnrytme på yting og åtferd.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Studiepoengsreduksjon

Ingen

Krav til studierett

Emnet er ope for alle med studierett ved UiB.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

18 x 2 timer forelesing, og gruppearbeid.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Gjennomføring av ein Multiple Choice test i det digitale vurderingssystemet, der
2/3 av oppgåvene må svarast riktig for å bli godkjent.

Obligatoriske krav må vere godkjent før ein kan ta eksamen i emnet.

Vurderingsformer

4 timars skuleeksamen der ein skal svare på 5 av 7 kortsvarsoppgåver.

Hjelpemiddel til eksamen

Ingen

Karakterskala

A-F.

Fagleg overlapp

Ingen

Vurderingssemester

Vår

Emneevaluering

Emnet vert evaluert i tråd med Det psykologiske fakultet sine rutinar for deltakande evaluering og UiB sitt kvalitetssikringssystem.

Emneansvarleg

Institutt for biologisk og medisinsk psykologi

Institutt

Institutt for biologisk og medisinsk psykologi

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  16.09.2022, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  02.09.2022
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen