Home
New phds

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ny doktorgrad

Vanskelig å måle mødredødelighet i Zambia

Richard Banda disputerer 23.09.16 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "Measuring maternal mortality in a context of deficient vital registration systems: use of population census in Zambia".

Main content

Utgangspunktet for avhandlingen er at graviditet og fødsel fortsatt er farlige begivenheter for kvinner i mange lav- og mellominntektsland. I Zambia er risikoen for at kvinner dør i løpet av denne perioden 200 ganger høyere enn den er for kvinner i Norge. Investeringene i mødrehelseprogrammer har økt i mange fattige land de siste to tiårene, men det er vanskelig å beregne om disse tiltakene har hatt noen innvirkning fordi mange lavinntektsland mangler folkeregister og dødsårsaksregister. Dermed er det mange mødredødsfall som aldri blir registrert.

For å kompensere for mangelen på et folkeregister gjennomfører mange lavinntektsland folketellinger hvert tiende år. FN og Verdens helseorganisasjon (WHO) anbefaler at land som mangler gode befolkningsregistre bør stille spørsmål om svangerskapsrelaterte dødsfall i disse folketellingene for å beregne mødredødelighet. Det har imidlertid vært gjort lite for å evaluere om en folketelling faktisk er en pålitelig kilde til data om svangerskapsrelaterte dødsfall.

Richard Banda har i sitt doktorgradsarbeid undersøkt kvaliteten og påliteligheten til data på svangerskapsrelaterte dødsfall fra 2010-folketellingen i Zambia. Han har avdekket en rekke svakheter i dataene, men estimatene på dødelighet er likevel plausible. Folketellingsdataene bekrefter at svangerskapsrelatert dødelighet i Zambia er svært høy, og at det er viktige regionale forskjeller som kan forklares med ulik tilgang til og kvalitet på helsetjenester. I fremtiden bør detaljerte spørsmål om dødsårsaker inkluderes i folketellingen for å få mer pålitelige data. For å redusere antallet svangerskapsrelaterte dødsfall, bør zambiske myndigheter prioritere likere tilgang til helsetjenester av høy kvalitet, spesielt på landsbygda og i distrikter med svært høy svangerskapsrelatert dødelighet.

 

Personalia:

Richard Banda ble født i 1974 i Zambia. Han har en bachelorgrad i demografi fra Universitetet i Zambia, og en Master i internasjonal helse fra Universitetet i Bergen. Han begynte på doktorgraden i 2012. Richard har de siste 16 årene jobbet for Helsedepartementet i Zambia og Statisk Sentralbyrå i Lusaka. Han er i dag Sjefsstatistiker med ansvar for forskning ved Statisk Sentralbyrå, Zambia. Han er gift og har fem barn.