Home
New phds

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
NY DOKTORGRAD

Utvikling av MR-metode for kvantifisering av nyrefunksjon

Eli Eikefjord disputerer tirsdag 13.12.2016 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen «Towards clinical application of renal dynamic contrast-enhanced MRI – optimization of technical performance and evaluation of clinical feasibility».

Main content

Kontrastforsterket MR muliggjør kvantifisering av den enkelte nyres funksjon. MR biomarkører for nyrefunksjon har et stort klinisk potensiale, men er hittil tatt lite i bruk i klinisk praksis blant annet grunnet manglende standardisering og dokumentasjon av robust undersøkelsesmetode. Utvikling av gode bildebaserte biomarkører beror på kvalitetssikrede opptaks- og analyse metoder og evaluering av pålitelighet opp mot kliniske referansestandard.

Studiene har undersøkt hvor nøyaktig MR kan måle nyrefunksjon sammenlignet med blodprøver, og hvorvidt gjentatte MR-undersøkelser gir samme mål. Det er videre studert i hvilken grad MR-målene påvirkes av variasjon i opptaksmetode og analysemetode, og hvorvidt en kan måle forskjell i nyrefunksjon i en frisk nyre sammenlignet med den gjenværende nyre hos personer (donor) som har gitt et nyre.

Resultatene i studiene tyder på at MR kan gi gode mål av den enkelte nyres funksjon. MR-målt nyrefunksjon viste god nøyaktighet sammenlignet med blodprøver, men samtidig en større måleusikkerhet. Funnene tyder på at både opptaks- og analysemetoder påvirker grad av måleusikkerhet. Å sikre høy nøyaktighet og presisjon i utvikling av nye MR biomarkører er avgjørende for på sikt å ta i bruk nye kvantitative MR-metoder. Dette krever et rammeverk for utvikling og evaluering av kvalitet for kvantitative biomarkører. Klinisk anvendelse av pålitelige biomarkører for nyrefunksjon vil kunne gi en mer presis utredning og oppfølging av pasienter med nyresykdom.

Personalia:
Eli Eikefjord (f 1978) er født i Florø, ble utdannet radiograf ved HiB i 2001 og avla mastergrad i helsefag ved UiB i 2005. I perioden fra 2001-2007 arbeidet hun som radiograf ved Radiologisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus. Hun arbeider for tiden som høgskolelektor og utdanningsleder for Radiografutdanningen ved HiB. I perioden 2013-2015 har hun vært stipendiat med finansiering fra Helse Vest. Avhandlingen utgår fra Klinisk Institutt 1, Seksjon for Radiologi, UiB.