Home
New phds

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
NY DOKTORGRAD

Hvordan påvirker globalisering bedrifter?

Inger Sommerfelt Ervik disputerer fredag 6. januar 2017 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen «Strategic Interaction in a Globalising Economy: Three Essays on Firms In International Trade».

Main content

Globalisering reduserer betydningen av avstander og landegrenser. Det blir enklere for bedrifter å eksportere til nye markeder, men samtidig øker konkurransen fra utlandet. Hvordan bedriftene responderer på dette har stor påvirkning på økonomien vår. Denne avhandlingen utforsker noen av konsekvensene av dette.

Første artikkel viser hvor viktig det er med en helhetlig handelspolitikk. Bedrifter som er skjermet av tollbarrierer vil typisk ekspandere. Fordi arbeidere er en begrenset ressurs, betyr dette at andre bedrifter må nedskalere. Denne koblingen blir ofte oversett. Vi ser at mange land velger å skjerme svake bedrifter. Det gir altså en samlet sett lavere produktivitet i landet. Artikkelen viser også viktigheten av gode handelsavtaler. Uten samarbeid lønner det seg for enkeltland å beskytte egne bedrifter. Men hvis for mange land velger en slik strategi får vi lite global handel og går glipp av de mange fordelene ved globalisering.

Neste artikkel tar for seg ulike fagforeningsmodeller. Lønnsforskjeller påvirker hvordan arbeidstokken fordeles mellom sektorer. Vi viser at en flat lønnsstruktur vil gi en sunnere fordeling av arbeidskraft enn alternative lønnsmodeller. Det gir igjen økt velferd og lavere arbeidsledighet.

Den siste artikkelen tar for seg internasjonale bedrifter. Vi vet at globalisering fører til flere internasjonale fusjoner. Avhandlingen viser at hvilken type fusjoner en bedrift inngår i er påvirket av hvor stor markedsmakt bedriften har.

Ved å øke forståelsen av bedrifters adferd, bidrar avhandlingen med nødvendig kunnskap for å utforme velferdsfremmende politikk i fremtiden.

Personalia

Inger Sommerfelt Ervik (f. 1984) har en mastergrad i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Bergen. Doktorgradsarbeidet har vært utført ved Institutt for økonomi, Universitetet i Bergen, under veiledning av professor Kjell Erik Lommerud og professor Frode Meland.