Home
New phds

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ny doktorgrad

Ny kunnskap om den vanligste form for nyrebetennelse

Thomas Knoop disputerer fredag 17. mars 2017 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Prognostic aspects of IgA nephropathy».

Main content

IgA glomerulonefritt (IgAN) er den vanligste type kronisk nyrebetennelse i Norge og resten av verden. Diagnosen stilles med vevsprøve fra nyren. Sykdommen debuterer oftest tidlig i livet, og fører hos mange pasienter til alvorlig nyresvikt som er avhengig av behandling med dialyse eller nyretransplantasjon for videre overlevelse. Både dialyse og nyretransplantasjon kan føre til nedsatt livskvalitet og redusert livslengde, og er dessuten svært kostbart for samfunnet.

Avhandlingen bygger på epidemiologiske studier der Knoop har undersøkt om pasienter med IgAN har økt dødelighet sammenlignet med den generelle befolkning, samt studert nytteverdien av prognostiske modeller og hvilke risikofaktorer og endepunkter som bør inkluderes. I tillegg har Knoop undersøkt langtidsprognosen til pasienter med beskjedne symptomer på diagnosetidspunkt. 

Knoop viser at IgAN er assosiert med en tilnærmet dobling av risiko for død, men at dødeligheten primært er økt hos pasienter i dialyse eller hos nyretransplanterte. IgAN-pasienter med velbevart nyrefunksjon har ikke økt dødelighet, og Knoop peker på at det er potensielt feil at disse pasientene nektes livsforsikring. Videre viser Knoop at informasjon om nedsatt nyrefunksjon og høy alder på diagnosetidspunktet er viktige risikofaktorer for et progressivt sykdomsforløp som bør inkluderes i prognostiske modeller. Knoop peker også på at risiko før død og alvorlig nyresvikt trolig bør undersøkes separat. I sin siste artikkel viser Knoop at IgAN pasienter med beskjedne funn på diagnosetidspunkt kan utvikle behandlingstrengende nyresvikt i større grad enn man trodde fra tidligere. Studien viser at det er avgjørende at også denne pasientgruppen går til regelmessig oppfølging med kontroll av nyrefunksjon og blodtrykk.

Forskningsarbeidet til Knoop og hans kolleger er av betydning for diagnostikk, oppfølgning og behandling av pasienter med IgA glomerulonefritt.

I avhandlingen blir data fra Norsk Nyrebiopsiregister benyttet.

Personalia

Thomas Knoop (f. 1979) er født og oppvokst i Oslo. Han avla medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Bergen 2008. Han har siden 2010 vært ansatt som lege i spesialisering ved Medisinsk avdeling Haukeland Universitetssykehus. I perioden 2014-2017 har han vært stipendiat ved Nyreforskningsgruppen, Klinisk institutt 1, Universitetet i Bergen. Hovedveileder har vært førsteamanuensis Rune Bjørneklett og biveileder har vært professor Bjørn Egil Vikse. Han er gift med Siri og har en datter.