Home
Faculty of Fine Art, Music and Design

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyheter

Nytt dekanat ved Fakultet for kunst, musikk og design

Frode Thorsen, Anne-Helen Mydland og Linda Lien skal lede Fakultet for kunst, musikk og design (KMD) ved Universitetet i Bergen de neste fire årene.

F.v. Linda Lien, Anne-Helen Mydland og Frode Thorsen blir nye dekaner ved KMD
F.v. Linda Lien, Anne-Helen Mydland og Frode Thorsen blir nye dekaner ved Fakultet for kunst, musikk og design (KMD) fra 1. august 2017.
Photo:
Arild Våge Berge

- Vi har veldig tro på dette. Det faglige potensialet til Fakultet for kunst, musikk og design er helt enestående, sier de tre nye dekanene, som har bakgrunn fra de tre instituttene ved fakultetet.

Frode Thorsen er instituttleder og professor i tidligmusikk ved Griegakademiet – Institutt for musikk, Anne-Helen Mydland er professor i kunst med fordypning i keramikk og leire og Linda Lien er førsteamanuensis i grafisk design ved Institutt design. Disse tre blir dekaner ved Fakultet for kunst, musikk og design ved UiB gjennom de neste fire viktige årene, der fakultetet skal finne seg selv etter sammenslåingen av gamle Kunst- og designhøgskolen i Bergen og Griegakademiet – Institutt for musikk, som skjedde 1. januar 2017.

- På kort sikt vil vi ha fokus på å få hverdagen til å fungere. Vi har vært gjennom en stor omorganiseringsprosess, som har vært og er krevende for mange. Vi har fått en ny modell for administrasjonen som er tidligere uprøvd ved UiB, og som det fremdeles er utfordringer med. Det er mye vi må planlegge sammen med den administrative ledelsen fremover. Vi må få fakultetets råd og utvalg på plass slik at de fungerer likt for de tre instituttene og vi må få på plass en budsjettmodell, som gjør oss i stand til å planlegge fakultetets satsinger strategisk. Ledelse på alle nivåer skal baseres på dialog, åpenhet, tillit og etterrettelighet, sier Frode Thorsen.

Les det nye dekanatets valgplattform her.

Les sak om KMDs dekanvalg i På høyden

Vil skape et fellesskap

Andre viktige saker for det nye dekanatet blir arbeidet med å få på plass gode phd.-løp  innen alle fakultetets fagfelt. Den nye ledelsen ønsker å legge til rette for en tett kobling mellom kunstnerisk og vitenskapelig forskning i fakultetets prosjekter og satsingsområder. De vil også legge til rette for et grundig strategiarbeid i dialog med studenter og ansatte ved KMD.

- Vi ønsker gode prosesser rundt dette, slik at vi får på plass en godt gjennomarbeidet strategi, som kan være et godt grunnlag for å skape den nye identiteten til fakultet. Prosessen i seg selv blir viktig for å skape et vi. Vi ønsker å legge til rette for at alle miljøene ved KMD får et eierskap til dette og et ord med i laget om hvem vi skal være, sier Anne- Helen Mydland.

- I vårt fakultet møtes tre forskjellige kulturer. Vi vil ivareta disse kulturenes særpreg og samtidig stimulere vi-følelsen og skape et fellesskap, sier Linda Lien.

Nytt bygg for Griegakademiet

Etter sommeren flytter kunst- og designdelen av fakultetet inn i nytt bygg i Møllendal. Ved opprettelsen av KMD oppsto et nytt behov for samlokalisering. De nye dekanene vil være pådrivere for å få realisert et nytt bygg for Griegakademiet på nabotomten i Møllendal.

- Dette en viktig sak for at fakultetet skal få utnyttet sitt fulle potensiale og en sak som kommer til å prege hele denne dekanatperioden. Vi har allerede tett og god kontakt med UiB-ledelsen, Eiendomsavdelingen, Statsbygg og andre strategiske alliansepartnere om saken, så det ser lovende ut, sier Thorsen.

Inntil nybygget er på plass er de nye dekanene opptatt av å gjøre det beste ut av en situasjon med stor avstand mellom kunst og design i Møllendal og Griegakademiet i dårlige lokaler i Nygård skole.

- Vi vil bruke ressurser på å skape både formelle og uformelle møteplasser for studenter og ansatte. Vi må legge til rette for at vi kan være sammen fysisk. Er vi sammen, så gjør vi ting sammen, sier Mydland og legger til at de på sikt ønsker å få utredet mulighetene for å få på plass et tverrkunstnerisk masterprogram og en felles praktisk-pedagogisk utdanning ved fakultetet.

Vil ha klyngesamarbeid

Det nye dekanatet ved KMD ønsker at fakultetet, i tråd med UiBs strategi, skal vurdere klyngesamarbeid på flere aktuelle områder.

- Vi har ikke vært så konkrete på dette enda, men vi ser potensialet og mulighetene for å skape klyngesamarbeid med de store kunst- og kulturinstitusjonene i Bergen, som KODE, Festspillene og Bergen Filharmoniske Orkester. Her har vi allerede mye godt samarbeid å bygge videre på. Bergen kommune ser også at Møllendal kan bli en viktig del av kulturaksen og bidra til byutvikling i Bergen, sier Frode Thorsen.

Han se også et stort potensiale for fagområdet musikkterapi, der det allerede finnes en kunnskapsklynge- polyfon. For dette miljøet vil den fysiske nærheten Møllendal har til Årstadvollen og helsecampusen, som er under oppbygging der være viktig.

Linda Lien legger til at der også har vært møter og tanker om samarbeid med fagmiljø som skal inn i Media City Bergen, der det finnes en rekke felles faglige møtepunkt med KMD, som for eksempel interaksjonsdesign.

- Denne typen satsing og klyngesamarbeid vil være med på å gjøre Fakultet for kunst, musikk og design til en vital kultur- og forskningsinstitusjon, som legges merke til internasjonalt, mener de nye dekanene.