Home

New phds

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Hvordan hjernen tilpasser seg hos unge med Tourette syndrom

Heike Eichele disputerer fredag 25. august 2017 for ph.d.-graden ved Universitet i Bergen med avhandlingen: Electrophysiological Correlates of Performance Monitoring in Children with Tourette Syndrome - A developmental perspective.

Barn med Tourette syndrom (TS) har ufrivillige bevegelser og lyder, såkalte «tics», som ofte oppstår i barneskolealder. De fleste barn opplever en bedring av tics i løpet av puberteten. Bedringen av tics sammenfaller med modningen av fremre deler av hjernen, frontallappene, som styrer samspillet mellom forskjellige nettverk og kontrollerer adferdsmønstre. Modningen bidrar antakeligvis også til at barn med TS lærer å undertrykke tics.

Gjennom arbeidet med sitt doktorgradsprosjekt ønsket Heike Eichele å få mer kunnskap om denne delen av hjernens funksjon og utvikling. I prosjektet hadde hun særlig fokus på barn med Tourettes syndrom. Barna ble undersøkt i alderen 8-12 år, og igjen etter 4-5 år. Hun var spesielt interessert i å undersøke hvordan barn med TS, og barn med oppmerksomhetsproblemer/ADHD gjennomfører en enkel oppgave som tester aktivitet i hjernens nettverk for kognitiv kontroll, sammenlignet med jevnaldrende friske barn.

I avhandlingen foretok hun først en systematisk gjennomgang av forskningen om strukturelle og funksjonelle endringer i hjernen hos unge med TS. Deretter ble hjerneaktiviteten hos barna undersøkt med hendelsesrelaterte potensialer (ERP) i to empiriske arbeider. Denne metoden registrerer elektriske responser til stimuli som bearbeides i hjernebarken, og gjør det mulig å måle kognitive funksjoner med høy presisjon i tid. Barn med TS viste her større aktivitet i oppmerksomhetsresponser ved bearbeiding av kognitive oppgaver, muligens som kompensasjon for å opprettholde god prestasjon.

Ved hjernens utvikling gjennom oppveksten blir prestasjonsnivået bedre, og barn med TS blir mer like friske jevnaldrende, mens barn med ADHD viser en vedvarende svikt. ERP viste lignende utviklingstrender, og hun fant korrelasjoner mellom de elektriske målinger og kliniske parameter for tic-intensitet. Samlet sett tyder funnene på at barn med TS utvikler en evne for selv-regulering gjennom oppveksten, noe som kan bidra til å undertrykke tics.

Personalia

Heike Eichele (f. 1973) er utdannet bioingeniør fra Landau, Tyskland. Hun tok medisinsk embetseksamen i Greifswald, Tyskland i 2002 og avla tysk medisinsk doktorgrad i 2010. Hennes interesse ligger i barnepsykiatri, nevrologi og nevrofysiologi, og hun jobber med elektrofysiologi ved Institutt for biologisk og medisinsk psykologi (IBMP) med fokus på barn. Arbeidet utgår fra IBMP og er veiledet av Kerstin von Plessen, Kenneth Hugdahl og Ingvar Bjelland.