Home
New phds

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ny doktorgrad

Nye markørar for sjukdomsaktivitet ved leddgikt

Hilde Haugedal Nordal disputerer fredag 20. april 2018 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlinga: «S100 proteins in rheumatoid arthritis. Calprotectin (S100A8/A9) and S100A12.»

Main content

Omtrent 0,5% av nordmenn har kronisk leddgikt. Dersom betennelsen i ledd ikkje vert godt behandla med medikament, kan ein få varig skade på brusk og bein. Mål for behandling er derfor fråver av betennelse, eller låg sjukdomsaktivitet. For å nå målet, må revmatologar skaffa seg eit bilete av grad av sjukdomsaktivitet, slik at behandlinga kan endrast dersom målet ikkje vert nådd. Det er ønskjeleg å finna behandling som verkar godt over tid og å identifisera pasientar som er spesielt utsette for brusk- og beinskade. Senkingsreaksjonen (SR) og C-reaktivt protein (CRP) er blodmarkørar som til ein viss grad reflekterer sjukdomsaktivitet. Det trengs markørar som betre reflekterer leddgiktsaktivitet.

I dette arbeidet har vi følgt pasientar som starta med biologiske medikament mot leddgikt. Proteinkomplekset calprotectin (S100A8/A9) og proteinet S100A12 vart analysert i blodet til pasientane før og etter oppstart med medikament. Nivået av calprotectin og S100A12 var før oppstart høgare i blodet til leddgiktspasientane, enn hos alders- og kjønnslike friske blodgivarar. Begge proteina reflekterte sjukdomsaktivitet påvist ved vanleg undersøking og ved ultralydundersøking av ledd. Hos pasientar som ikkje hadde aktiv betennelse i ledda vurdert med ultralyd, var plasmakonsentrasjonen av calprotectin og S100A12 som hos blodgivarane. Calprotectin var i større grad enn S100A12 assosiert med leddgiktsaktivitet. Komplekset kunne også betre enn SR og CRP reflektera sjukdomsaktivitet. Calprotectin var også i større grad enn to andre markørar for betennelse, IL-6 og VEGF, assosiert med leddgiktsaktivitet. Endring i calprotectinnivå den første månaden etter oppstart med nytt medikament kunne vera ein prognostisk faktor for effekt fram i tid. Grad av sjukdomsaktivitet vurdert med calprotectin viste også mogleg samanheng med røntgenologisk skade på ledd. Vi fann ellers at calprotectin bør analyserast i plasma, heller enn i serum, dersom komplekset skal brukast som markør for sjukdomsaktivitet ved leddgikt.

Personalia
Hilde Haugedal Nordal er overlege ved Revmatologisk avdeling, Haukeland Universitetssjukehus. Doktorgradsarbeidet er utført ved Broegelmann forskingslaboratorium, Klinisk institutt 2 ved Universitetet i Bergen i samarbeid med revmatologiske avdelingar ved Diakonhjemmet sykehus, Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus og Førde sentralsjukehus. Hovudrettleiar har vore 1. amanuensis Anne-Kristine Halse. Medrettleiarar har vore professor Roland Jonsson og professor Johan G. Brun.