Home
New phds

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Væskelekkasje ved hjertekirurgi og alvorlig sykdom

Bjørg Elvevoll disputerer 28.09.18 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: Microvascular fluid shifts during cardiopulmonary bypass and intraabdominal hypertension.

Main content

Væsketilførsel er en viktig del av behandlingen, både ved stor kirurgi og i startfasen av kritisk sykdom. Denne væsken kan imidlertid skape problemer senere i pasientforløpet. Væskeopphopning og ødem kan gi redusert funksjon av mange organer, med økt sykelighet og dødelighet hos pasientene til følge.

Denne doktorgraden omhandler lekkasje av væske fra blodbanen til kroppens organer ved hjertekirurgi og samtidig bruk av hjerte-lungemaskin (HLM), og forsøker å identifisere måter å begrense væskelekkasje og ødem på i dette forløpet.

I tillegg beskrives fysiologien ved økt buktrykk, en tilstand som kan oppstå ved alvorlig sykdom, eller etter bukskade, og som også er knyttet til væskeoverskudd i kroppen.To ulike anestesigassers betydning for væskeekstravasering under hjertekirurgi ble studert. En fant da et større behov for væsketilførsel ved bruk av sevofluran enn ved bruk av isofluran, men fant ikke forskjell i væskelekkasje eller ødemdannelse.

Hjertet pumper blodet til kroppen i pulsasjoner. Ved bruk av HLM leveres blodet jevnt, non-pulsatilt, til de fleste pasientene. I denne avhandlingen ble konsekvenser av pulsatil og non-pulsatil blodstrøm med hensyn til lekkasje av væske og ødemdannelse studert. En viste at den mekaniske pulsasjonen oppnådd ved bruk av HLM er svært ulik hjertets egen. En fant ingen forskjeller mellom perfusjonsmetodene med hensyn til væskelekkasje eller ødemdannelse. Ved nedkjøling til 20° C, som tidvis gjøres ved hjertekirurgi, viste man at dannelsen av ødem var uavhengig av om kretsløpet ble stanset eller en lot HLM levere begrenset sirkulasjon til kroppen i en halv time. Ved opphevet sirkulasjon fant man, på grunn av oksygenmangel, likevel betydelig påvirkning av hjernen iløpet av denne tiden.

Økt buktrykk gav økt lekkasje av væske ut av blodbanen, og ser i seg selv ut til å disponere for væskeopphopning i kroppen. Tilstanden kan dermed føre til en ond sirkel der økt lekkasje og ødem både er årsak til, og resultat av, økt buktrykk.

Personalia

Bjørg Elvevoll (f.1978) er oppvokst i Harstad , og ble cand.med. ved Universitetet i Tromsø i 2005. Hun har arbeidet som lege i spesialisering ved KSK, Haukeland universitetssykehus, og ble spesialist i anestesiologi i 2016. Hun arbeider nå som anestesilege ved Haraldsplass Diakonale sykehus. Doktorgraden utgår fra Klinisk institutt 1, Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen med Øyvind Sverre Svendsen som hovedveileder og Paul Husby, Venny Lise Kvalheim og Oddbjørn Haugen som biveiledere.