Home
New phds

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Holocaust i Norge: Registrering, deportasjon, tilintetgjørelse

Bjarte Bruland disputerer 2. november 2018 for graden dr. philos ved Universitetet i Bergen med boka/avhandlingen Holocaust i Norge: Registrering, deportasjon, tilintetgjørelse.

9. april 1940 invaderte tyske tropper Norge. Innledningsvis nølte nazistene med å innføre systematiske restriksjoner og utskilling av jødene slik det ble gjort i andre deler av det okkuperte Vest-Europa. I september 1940 ble Nasjonal Samling eneste tillatte politiske parti. Samtidig ble samfunnet forsøkt nazifisert og det såkalte førerprinsippet innført i forvaltningen.

I januar 1942 offentliggjorde Politidepartementet en Kunngjøring om stempling av legitimasjonskort som tilhører jøder. Jødenes identifikasjonspapirer ble nå forsynt med en rød "J", samtidig som alle "fulljøder" ble registrert av politiet. Registreringen ble gjennomført så stillferdig som mulig, og skulle siden vise seg å være dødelig effektiv.

Høsten 1942 kom det endelige anslaget mot jødene. Den økende motstanden mot Quisling-regimet og okkupasjonsmakten spilte en viktig rolle, i tillegg til at deportasjonene fra andre vesteuropeiske områder hadde begynt på forsommeren 1942. Til sammen ble over 53% av de jøder som var registrert tidligere det året deportert ut av landet.

Hovedformålet med avhandlingen har vært todelt. For det første har det vært viktig å etablere en forståelse av hvordan samarbeidet mellom okkupasjonsmakten og de norske kollaboratørene faktisk virket. På den annen side har det vært viktig å vise hvordan ofrene for den antijødiske politikken oppfattet den trussel de sto overfor.

Avhandlingen er kommet til gjennom en grundig gjennomgang av kilder og sekundærlitteratur. Hovedkonklusjonen er at den radikale vendingen høsten 1942 kom som resultat av en samforstand mellom okkupasjonsmakten og Quisling-regimet. Det var ingen prinsipiell motstand innad i regimet eller byråkratiet. Det var med på å besegle de arresterte jødenes skjebne.


Personalia

Bjarte Bruland er født 1969 i Førde i Sunnfjord. Han har hovedfag i historie fra 1995 ved Universitetet i Bergen. Han var medlem av det regjeringsutnevnte utvalget som undersøkte hva som skjedde med jødenes inndratte eiendeler under andre verdenskrig (NOU 1997:22). Han har siden arbeidet med temaer knyttet til Holocaust og jødisk historie i Norge. Han utga i 2012 boka Øyenvitner og i 2017 boka Holocaust i Norge. og har bidratt med en rekke artikler om emnet i Norge så vel som internasjonalt.