Home
New phds

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Klimajournalistikk i Bangladesh

Md. Mofizur Rhaman disputerer fredag 26. oktober 2018 for ph.d.- graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen «Climate Change Journalism in Bangladesh: Professional Norms and Attention in Newspaper Coverage of Climate Change”.

Main content

Det har vært betydelige svingninger i omfanget av dekning av klimaendringer i aviser i Bangladesh, og dekningen har vært påvirket av andre konkurrerende nyhetssaker i perioden som denne avhandlingen dekker. Studiet i avhandlingen behandler dekningen av klimaspørsmål i to sentrale aviser i Bangladesh, en engelskspråklig og en der språket er bengali. Studien fokuserer på dekningen av klimatoppmøter i regi av FN, Conference of Parties (COPs), i perioden 2007-2013.

Avisene i Bangladesh anlegger ofte et rettferdighetsperspektiv i sin dekning av klimaendringer, og de fremstår ofte som talsmenn for klimarettferdighet ved å fremme og støtte bevegelser i sivilsamfunnet, inkludert grasrotbevegelser. Selv om klimarettferdighet reiser spørsmål på ulike områder, fokuserer dekningen i avisene hovedsakelig på klimarettferdighet som et spørsmål om kompensasjon or redistribusjon mellom nasjoner. Klimarettferdighet som et spørsmål om byrdefordeling der fattige og rike innenfor landets egne grenser rammes ulikt av klimaendringene, eller spørsmål om rettferdighet for andre arter, er knapt synlig i dekningen.

Avisene rapporterer dessuten hovedsakelig faktaorientert om klimatoppmøtene, og bidrar i liten grad med analyser av forholdet mellom forhandlinger under toppmøtene og større utviklingsspørsmål. De tenderer derfor mer mot å dekke toppmøtene som enkeltstående hendelser og i mindre grad konsekvensene av klimaendringene eller møtene som ledd i en prosess.

Avhandlingen sammenlikner også hvordan perspektiver på fremtiden reflekteres i klimajournalistikken i henholdsvis Finland og Bangladesh. Mens avisene i Bangladesh fremstiller klimaendringene som en kilde til sosial konflikt, fremstiller de finske avisene hjemlandet mer som en medfølende tilskuer til utviklingen. Begge lands aviser dekker framtidsperspektivene gjennom fremstilling av konsekvenser av ulike utslippsmål som blir diskutert i klimatoppmøtene. Spørsmålet om finansiering av klimatiltak var mer prominent i dekningen i avisene i Bangladesh enn i de finske.

Avhandlingen konkluderer med at gjennom dekningen av klimaendringene har det skjedd en styrking av journalistiske normer med utspring i utviklingsjournalistikk og journalistikk som aktivt tar stilling for svake grupper. Dette er normer som allerede er godt etablert i deler av profesjonell, journalistisk praksis i Bangladesh.

Personalia

Md. Mofizur Rhaman er Professor og tidligere leder for Institute of Mass Communication and Journalism at the University of Dhaka, Bangladesh. Han er medredaktør for boken Negotiating Journalism: Core Values and Cultural Diversities. Han er deltaker i det internasjonale forskernettverket MediaClimateog var med i Forskningsrådsprosjektet Climate Crossroads ved Universitetet i Bergen. Hans primære interesse er journalistiske normer og praksis, særlig knyttet til klima og miljøjournalistikk i Asia.

Arbeid med avhandlingen er støttet av Norges Forskningsråds program NORGLOBAL.