Home
New phds

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ny doktorgrad

Endring av helsevaner

Gro Beate Samdal disputerer tirsdag 12. mars 2019 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Endring av helsevaner i primærhelsetjenesten".

Main content

Helsedirektoratet anbefaler kommuner å etablere Frisklivssentraler. Individuelle og gruppebaserte tilbud skal fremme aktivitet, sunn kost og røykeslutt for dem som står i fare for å utvikle eller har kronisk sykdom. Det investeres mye ressurser i en ny helsetjeneste og det er viktig å evaluere om tilbudet virker.

Den første studien er en kunnskapsoppsummering av kort- og langtidseffekt av aktivitets- og kostholdsintervensjoner for deltakere som ligner på Frisklivssentralenes deltakere. Studien utforsket i hvilken grad effekten på atferd varierte avhengig av hvilke endringsteknikker veilederne brukte og karakteristika ved tilbudene. De 48 enkeltstudiene som ble inkludert hadde en middels effekt på kort sikt, med en avtagende effekt på lang sikt. For å ha effekt på kort og lang sikt synes det viktig at veileder bruker mange endringsteknikker, at deltakeren setter et personlig mål for endring, eller registrerer egen atferd. For å oppnå en langtidseffekt, er det viktig å ha et personlig mål for resultat av endringen, få tilbakemeldinger underveis, dele endringen opp i flere i delmål eller bruke hjelpemidler, f.eks. en skritteller. At veileder bruker motiverende intervju og vektlegger deltakerens selvbestemmelse og indre motivasjon synes vesentlig for at endringen skal vare over tid.

Den andre studien evaluerer Frisklivssentralenes tilbud på fysisk aktivitet. En gruppe som fikk tilbud ble sammenlignet med en gruppe som ikke fikk tilbud. Majoriteten av deltakerne var middelaldrende, overvektige kvinner motivert for endring, og 79% oppfylte anbefalinger om fysisk aktivitet ved start. Det var ingen forskjell på fysisk aktivitet mellom gruppene etter seks måneder. Imidlertid klarte de som var minst aktive og som fikk et tilbud, å øke sin aktivitet. De med lavest utdanning klarte i mindre grad å øke aktiviteten. Tilbudet utlignet dermed ikke fordelen høy utdanning gir.

Personalia

Gro Beate Samdal er utdannet sykepleier i 1981. Hun har en Bachelorgrad fra 1986 og en Cand.San. grad fra 2004. Hun var stipendiat ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin UiB fra 2014-2017, finansiert av Norges Forskningsråd, og tilknyttet Forskningsgruppe for allmennmedisin. Hovedveileder var førsteamanuensis Thomas Mildestvedt ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin. I dag arbeider Gro Beate som lærer ved VID Vitenskapelige Høgskole, Bergen.