Home
New phds

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ny doktorgrad

Korleis planlegge for betre folkehelse?

Ellen Strøm Synnevåg disputerer fredag 11.10.2019 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlinga: Planning for Public Health. Balancing top-down and bottom-up approaches in Norwegian municipalities.

Main content

Folkehelseloven (2012) pålegg norske kommunar å bruke ein ‘Helse i alt vi gjer’ strategi, der alle sektorar som t.d. teknisk, skule, barnehage og kultur har ansvar for å fremme helse. Mange kommunar opplever utfordringar med å etablere dette tverrsektorielle ansvaret, samt få ambisjonane om å fremme helse ut i faktisk handling og økonomisk prioritering.

Ved gjennomføring av intervju og dokumentanalysar, undersøkjer Synnevåg korleis tre kommunar bruker planleggingsprosessane og planleggingsstrukturane sine som eit verktøy for å legitimere det tverrsektorielle ansvaret og ambisjonane i lova. Resultata synleggjer kompleksiteten i lovkrava og viser til ei rekke dilemma kommunane står i. Til dømes vert kommunane utfordra på kor mykje makt og styring dei vil bruke for å synleggjere ansvaret på tvers, utan at dette fører til motstand, misstillit og skepsis i sektorane – og slik verkar mot si hensikt. Vidare diskuterer Synnevåg bruken av omgrepa ‘folkehelse’ og ‘folkehelsearbeid’, og meiner desse kan vere eit hinder for å sikre ansvar på tvers, då ordna ikkje nødvendigvis gir meining for tilsette i dei ulike sektorane.

Synnevåg argumenterer for at ho ser ein ‘ovanfrå- og ned’ dominans i folkehelsefeltet generelt, der t.d. bruk av strukturelle verkemiddel har fått mykje fokus. Ho meiner denne dominansen kan vere problematisk, spesielt i kombinasjon med bruken av omgrepet folkehelse, og føre til ei oppleving av ein slags helse-imperialisme der folkehelse tek over fagområde og oppgåver frå andre sektorar. Ho meiner ein bør unngå å gjere alle kommunale aktørar til folkehelsearbeidarar dersom ein skal implementere ambisjonane om ‘Helse i alt vi gjer’ i Folkehelseloven.

Personalia

Ellen Strøm Synnevåg (f.1983) er utdanna sjukepleiar frå Høgskulen på Vestlandet, og har mastergrad i helsefremmande arbeid frå Universitetet i Bergen. Ho har arbeidd som sjukepleiar i spesialisthelsetenesta og har erfaring som folkehelsekoordinator/rådgjevar i folkehelse frå kommunal- og fylkeskommunal sektor. Under doktorgradsarbeidet var ho tilsett som stipendiat ved Høgskulen i Volda. Rettleiarar er professor Roar Amdam og professor Elisabeth Fosse.