Home
New phds

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ny doktorgrad

Identifisering av personer i risikosonen for sport-relatert plutselig død

Øyunn Kleiven disputerer 17.01.20 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "The clinical significance of exercise-induced cardiac biomarkers"

Plutselig død under idrett er en katastrofal, men sjelden hendelse. De fleste slike dødsfall skjer blant mosjonister over 35 år, og den viktigste bakenforliggende årsaken er kransåresykdom. Mange av dem som rammes har ingen symptomer før hendelsen, og det er derfor vanskelig å identifisere personer som er i risikosonen.

Hard fysisk aktivitet fører til stigning i en rekke hjertemarkører som er assosiert med hjertemuskelskade og betennelse. Betydningen av denne responsen har vært usikker. I dette PhD-arbeidet har Kleiven og medarbeidere studert hjertemarkøren Troponin og betennelses markøren C-reaktivt protein (CRP) etter et 91-km langt mosjonssykkelritt. Målet var å beskrive den fysiologiske responsen hos friske individer, samt forekomsten av skjult hjertesykdom hos dem med høyest stigning i Troponin.

I dette arbeidet fant Kleiven og medarbeidere at mer enn 84 % av deltakerne hadde stigning av Troponin over grensen for hjerteinfarkt (99 persentilen). Stigning i Troponin var størst hos dem som syklet raskest og hadde høyest blodtrykk før rittet. Svært trange kransårer ble funnet hos 9 deltakere med vedvarende forhøyet Troponin 24 timer etter rittet. Betennelse målt med CRP var høyere hos personer med dårligere fysisk form, men det var ingen sammenheng mellom Troponin og CRP responsen etter belastningen.

Avhandlingen støtter hypotesen om at Troponin og CRP signing etter hard fysisk belastning primært er en fysiologisk respons på hard fysisk belastning. Imidlertid så man at vedvarende forhøyet Troponin-utslipp etter hard belastning kan være en markør for personer med trange kransårer. Dette funnet kan potensielt brukes til å identifisere personer i risikosonen for sport-relatert plutselig død, men ytterligere forskning er nødvendig.

Personalia

Øyunn Kleiven (f. 1985) er cand.med fra Universitetet i Oslo. Hun jobber som lege i spesialisering (LIS 3) ved Hjerteavdelingen, Stavanger Universitetssykehus. Doktorgradsarbeidet ble gjennomført ved Hjerteavdelingen, Stavanger Universitetssykehus, og var finansiert av Nasjonalforeningen for folkehelsen. Hovedveileder er professor Stein Ørn og biveiledere er dr. Tor Melberg, professor Torbjørn Omland og professor Kenneth Dickstein.