Home
New phds

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ny doktorgrad

Spor av språkbrudd hos internasjonalt adopterte barn

Nina Schjetne disputerer fredag 17. januar 2020 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen «Spor av språkbrudd. En studie av internasjonalt adopterte barns språkferdigheter på 5. trinn».

Internasjonalt adopterte (IA) barn har en atypisk språkutvikling. De begynner å tilegne seg førstespråket før/ved fødselen, men uansett adopsjonsalder (AA) avbrytes førstespråks-utviklingen når de adopteres av familier som kommuniserer på et annet språk. I Norge lærer IA-barn norsk senere enn norskfødte barn, og de mister tilsynelatende førstespråket fullstendig etter kort tid.

Avhandlingens formål var å få mer innsikt i IA-barns språk på 5. klassetrinn, og særlig å undersøke betydningen av AA for å øke vår forståelse for alderseffekter ved tidlig andrespråkslæring. Språkferdighetene til 52 IA-barn på 10–11 år med ulik AA ble undersøkt, og sammenliknet med språkferdighetene til 52 jevnaldrende, ikke-adopterte, enspråklige, norskfødte barn fra tilsvarende sosioøkonomisk bakgrunn. IA-barnas alder ved ankomst varierer fra 5 mnd. til 98 mnd. og gjennomsnittlig botid i Norge var 8,4 år ved testing. Datamaterialet består av skåringsresultater på den standardiserte kartleggings-testen Clinical Evaluation of Language Fundamentals – Fourth Edition og håndskrevne fortellinger.

IA-barnas språk inneholdt flere subtile grammatiske og leksikalske avvik enn språket til de norskfødte jevnaldrende. IA-barna som gruppe hadde også en svakere narrativ struktur i fortellingene enn kontrollbarna. Statistiske analyser viser at IA-barnas språklæringsevne blir gradvis svakere dess eldre de er ved adopsjonen. En slik lineær alderseffekt støtter antakelsen om at evnen til å lære språk ikke avtar brått ved en spesifikk alder (jf. hypotesen om en kritisk alder for språklæring). Avhandlingens funn tilsier at IA-barn bør betraktes som en spesiell gruppe andrespråksinnlærere fremfor en gruppe andre førstespråksinnlærere. Ved ikke å erkjenne IA som en spesiell gruppe andrespråksinnlærere kan man ignorere den muligheten at enkelte IA-barn kan ha et stort behov for ekstra støtte i språklæringen den første tiden etter ankomst.

Personalia

Nina Schjetne (f. 1975), adoptert fra Sør-Korea, oppvokst i Ski, har en cand.philol.grad i Norsk som andrespråk fra Universitetet i Bergen med sin hovedfagsoppgave Brudd. En kasusstudie av to adopterte barn fra Kina i dialogsamspill med adoptivmoren. Hun har vært ansatt som universitetslektor ved Norskkursene (norskopplæring av internasjonale studenter og utenlandske ansatte ved UiB) ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier (LLE), UiB, siden 2001.