Home
New phds

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ny doktorgrad

Bedring ved førstegangspsykose: «Det handler om mennesker»

Hege Hansen disputerer 27.3.2020 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Tidlig intervensjon og recoveryprosesser ved førsteepisode psykose. En kvalitativ utforsking av ulike perspektiver".

Psykose kan ses som en ekstrem forvirringstilstand der personen som blir berørt har vansker med å skille mellom hva som er virkelig og ikke. Psykoselidelser starter ofte i ungdomsårene eller tidlig voksen alder. Tradisjonelt har man hatt et pessimistisk syn på muligheten for bedring. Forskning, primært med utgangspunkt i fagfolks perspektiv, viser imidlertid at tidlig intervensjon kan gi et bedre forløp. Avhandlingen belyser tidlige intervensjonstilbud for psykose innen psykisk helsevern opp mot recoveryprosesser – med særlig vekt på brukere av slike tilbud sitt perspektiv.

I delstudie 1 utforsket Hansen og kolleger budskap i informasjonskampanjer som er designet for at folk skal ta tidlig kontakt med helsetjenesten. Studien reiser bl.a. spørsmål ved hvilke type kunnskap som bør formidles for å nå mennesker med tidlige psykoseplager. I delstudie 2 ble eksisterende kvalitativ forskning på tidlige intervensjonstilbud sammenstilt. Møte med slike tilbud ble erfart som en prosess med fem faser: 1) Noe er galt, 2) Handle på egne vegne, 3) Det handler om mennesker, 4) En pris å betale, og 5) Vedvarende sårbarhet. I delstudie 3 har Hansen og et forskerteam intervjuet personer som har vært i kontakt med tidlige intervensjonstilbud med fokus på hva som oppleves hjelpsomt eller til hinder for bedring i en slik sammenheng.

Samlet viser studien at selv om medisiner ofte ble erfart som nyttig i starten, ble bivirkninger gjerne sett som en hindring for bedring på sikt. På mange måter handlet bedring først og fremst om ulike menneskelige faktorer. Det ble lagt vekt på betydningen av å handle på egne vegne, samt å inngå i ulike typer sosiale relasjoner. Partnerskapsbaserte relasjoner med profesjonelle innenfor helsetjenesten og støttende familie- og vennerelasjoner utenfor helsetjenesten ble eksempelvis sett som hjelpsomme. Motsatt, ble det å føle seg bortkommen og alene i hjelpeapparatet, samt opplevelsen av å mangle støtte hos familie og venner, erfart som hindringer for bedring.

Personalia

Hege Hansen er ansatt som høgskolelektor ved Høgskulen på Vestlandet, Institutt for velferd og deltaking, Fakultet for helse- og sosialvitskap. Hun er utdannet sosionom og arbeider ved Bachelorutdanningen i sosialt arbeid, campus Sogndal. Hansen har vært tilknyttet Institutt for klinisk psykologi, Det psykologiske fakultet ved Universitetet i Bergen. Veiledere: Marius Veseth og Signe Hjelen Stige.