Home
New phds

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ny doktorgrad

Bilde og pedagogikk

Ane Malene Sæverot disputerer 12.6.2020 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Bilde og pedagogikk. En empirisk undersøkelse av ungdoms fortellinger om bilder."

Main content

I takt med den digitale utviklingen, fylles verden med bilder og visuelle uttrykk. Ungdom overstrømmes av visuelle inntrykk på sosiale medier, men er også selv med på å skape bilder. Sæverots avhandling spør: Hvilken betydning har bilder for ungdom i et pedagogisk perspektiv? Hvordan kan ungdoms refleksjoner over og fortellinger om bilder forstås? Hvordan kan lærere i videregående skole dra nytte av kunnskap om dette? Et av målene med avhandlingen er å forstå, og samtidig utvikle kunnskap og teori om, hvordan ungdom lever med og bruker bilder i en verden som er utpreget visuell. Et annet mål er å frembringe kunnskap om bruk av bilder i undervisning.

Avhandlingens undersøkelse tok utgangspunkt i samtaler om bilder som elever i videregående skole hadde valgt ut på forhånd. Bestemte bilder ga opphav til personlige fortellinger om hva og hvem som har en sentral betydning i deres liv. Undersøkelsen viste også at ungdommene valgte bilder som var knyttet til noe de hadde kjennskap til, forsto seg på og var opptatt av. Bilder som utfordrer ble valgt bort. Funnene gir også innblikk i de unges opplevelser av bildebruk i skolen. Flere ungdommer fortalte at bilder ofte blir brukt på en illustrerende måte i skolen og sjeldent som selvstendige uttrykk, eller for å skape undring og refleksjon.

Ut fra funnene i den empiriske undersøkelsen, diskuterer avhandlingen hvordan pedagogisk praksis og undervisning kan utfolde seg med hensyn til ungdoms visuelle hverdag. Det er særlig tre forhold som peker seg ut når det gjelder implikasjonene av avhandlingens funn knyttet til undervisning av bilder: (1) forhold knyttet til bildets posisjon som selvstendig uttrykksform, (2) forhold knyttet til samtaler med elever om bilder i skolesammenheng og (3) forhold knyttet til utvelgelse av bilder til undervisning.

Personalia

Ane Malene Sæverot (f. 1980) har tidligere arbeidet som lærer i både grunnskole og videregående skole. Doktorgradsstipendiatet er finansiert av Universitet i Bergen, som var Sæverots arbeidsgiver i perioden 2012-2017. Hun har fulgt forskeropplæringen ved Nasjonal forskerskole for lærerutdanning (NAFOL). Professor Ove Skarpenes (UiA) har vært Sæverots hovedveileder, mens professor Marit Ulvik (UiB) og professor Glenn-Egil Torgersen (USN) har vært biveiledere. Sæverot er nå ansatt ved NLA Høgskole.