Home
New phds

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ny doktorgrad

Folkerettens rolle i nasjonale klimasøksmål

Esmeralda Colombo disputerer 4.6.2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Access to Justice Reloaded: The Role of International Law in National Climate Change Cases."

Main content

Esmeralda Colombo skrev sin doktoravhandling om folkerettens rolle når nasjonale domstoler skal avgjøre klimasøksmål. Forskningen en del av den voksende litteraturen som omhandler klimasøksmål fra et folkerettsperspektiv. Doktoravhandingen er spesielt betimelig med tanke på den oppadgående trenden av søksmål rettet mot statlige og private aktører, det økende engasjementet med folkeretten fra nasjonale domstoler, og kravet om tilgang til domstolene fra enkeltpersoner og NGOer.

Ved å anvende folkeretten, har domstolene opprettet inngangsporter for å tilpasse jussen til utfordringene knyttet til klimasaker. Studien viser hvordan rettsavgjørelser kan fungere som triggere: i stedet for å levere endelige løsninger, tillater de kommunikasjon mellom lov og politikk som virkemiddel for sosial regulering der vitenskap er kilden til den viktigste informasjonen om miljøforringelse. I denne forbindelse kan klimavitenskap avpolarisere jussen.

Fra et juridisk pluralistisk perspektiv belyser studien skjæringspunktet mellom nasjonale prosedyrer og internasjonale miljørettslige prinsipper, nemlig de praktiske implikasjonene av å operasjonalisere internasjonale miljørettslige prinsipper i den nasjonale rettsprosessen. Videre avklarer arbeidet rollen til ikke bare stater, men også til forretningsenheter og finansielle enheter, for implementering av internasjonale miljørettslige prinsipper.

Mens tilgang til domstolene ofte er gjenstand for juridisk vurdering i miljøspørsmål, særlig på regionalt og nasjonalt nivå, tar denne studien sikte på å avklare dens betydning og anvendelse i klimaendringsspørsmål i lys av den økende anvendelsen av folkeretten. Fordi søksmål om klimaendringer ikke fungerer i et politisk vakuum, skisserer doktoravhandlingen politiske anbefalinger for å styrke den juridiske og ekstralovgivende infrastrukturen som kan fremme videre tilgang til domstolene og juridisk tilpasning til klimaendringens globale utfordringer.

Personalia

Esmeralda Colombo (f. 1988) er oppvokst nær Venezia og har en mastergrad i rettsvitenskap fra Università Cattolica di Milano, en mastergrad i EU-rett fra Collège d’Europe, en mastergrad i klima- og folkerett fra Columbia Law School og et profesjonelt sertifikat i finans for fornybar energi fra Yale Center for Business & the Environment. Hun er advokat i Italia og New York State. Veiledere for avhandlingen har vært Jørn Øyrehagen Sunde fra UiO; Sigrid Eskeland Schütz og Christian Franklin fra UiB.