Home
New phds

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ny doktorgrad

Bruk av pasientrapporterte data i diabetesbehandlingen

Ingvild Hernar disputerer 9.9.2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Using Patient-Reported Outcome Measures (PROMs) in clinical diabetes consultations".

Main content

Diabetes type 1 er en kronisk sykdom som krever stor egeninnsats i hverdagen. Kompliserte valg om insulinbehandling, egenmåling av blodsukker, matinntak og fysisk aktivitet må gjøres hver eneste dag. Tidligere forskning har vist at diabetesoppfølging på sykehus i stor grad har hatt et for ensidig fokus på biomedisinske aspekter og ikke i nok grad hatt fokus på pasientenes totale livssituasjon. Bruk av pasientrapporterte data der en systematisk kartlegger hvordan pasientene selv vurderer sin situasjon, diabetesrelaterte problemer og bekymringer, kan bidra til at deres stemme kommer bedre fram i konsultasjonene og dermed gir mer målrettet og personsentrert diabetesoppfølging.

Avhandlingen er del av et prosjekt kalt «DiaPROM - Bruk av pasientrapporterte målinger for å bedre kvaliteten på oppfølgingen av personer med diabetes type 1». Det overordnete målet var å utvikle, teste og evaluere et verktøy der unge voksne gjennom en elektronisk datasamling ga informasjon om diabetesrelaterte problemområder og utfordringer i forkant av konsultasjoner. Avhandlingen består av tre delstudier. I den første studien ble tilretteleggingen av den elektroniske datasamlingen testet for gjennomførbarhet, brukerrelevans og nytte. Resultatene viste at det tekniske fungerte godt og deltakerne syntes spørsmålene var relevante. I den andre studien ble bruken av det elektroniske verktøyet og veiledningen i etterkant prøvd ut og evaluert i mindre skala for å teste om det var gjennomførbart og akseptabelt. Dette er viktig med tanke på om man skal gå videre til en større randomisert kontrollert studie for å teste effekten av den nye behandlingen. I den siste studien ble deltakerne intervjuet om sine erfaringer. Samlet viste resultatene at kartlegging av og samtaler om diabetesrelaterte problemer og bekymringer ble opplevd som svært relevant for de unge voksne og noe de ønsket for fremtidig oppfølging. Det er likevel behov for tilpasninger av intervensjonen før effekten testes i større skala.

Personalia

Ingvild Hernar (f. 1976) har mastergrad i klinisk diabetessykepleie fra Høgskulen på Vestlandet (HVL). I perioden 2016-2021 har hun vært stipendiat ved HVL og ph.d.-kandidat ved Det medisinske fakultet, UiB. Doktorgradsarbeidet utgår fra Institutt for global helse og samfunnsmedisin. Professor Marit Graue (HVL) har vært hovedveileder. Professor Grethe S. Tell (UiB), førsteamanuensis Anne Haugstvedt (HVL) og førsteamanuensis Ragnhild B. Strandberg (HVL) har vært medveiledere.