Home
New phds

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ny doktorgrad

Behandling av helseplager hos pasienter utsatt for mobbing

Sarah Helene Aarestad disputerer 17.6.2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Treating the aftermath of exposure to workplace bullying and preventing exclusion from working life. The effect of individual resilience, return to work self-efficacy and work-focused metacognitive and cognitive treatment."

Main content

Mobbing på arbeidsplassen medfører alvorlige mentale og psykosomatiske helseplager med økt risiko for sykmelding og utstøting fra arbeidslivet. Et eget behandlingstilbud til mobbeofre finnes imidlertid ikke. Målet med avhandlingen var derfor å undersøke forekomsten av mobbing blant pasienter henvist til spesialhelsetjenesten på grunn av angst og depresjon. Videre å undersøke om resiliens kan være en ressurs og beskyttende faktor og om kognitiv terapi med jobbfokus kan hjelpe disse pasientene med deres helseproblemer og muligheten for fortsatt arbeidsdeltagelse. Prosjektet har vært et samarbeid mellom Universitetet i Bergen og Poliklinikken Raskere Tilbake ved Diakonhjemmet sykehus.

Resultatene viste at hele 26 % av pasientene ved raskere tilbake klinikken hadde vært utsatt for mobbing på arbeidsplassen. Pasienter med slike opplevelser rapporterte mer alvorlige helseplager, lavere arbeidsevne og lavere jobbtilfredshet enn den andre pasientene ved klinikken. I tillegg var nesten dobbelt så mange fulltidssykemeldt. Resiliens var ikke en beskyttende faktor selv om personer høy på resiliens i utgangspunktet hadde en høyere forventninger om å mestre oppgaver og situasjoner på jobben enn de med lavere resiliens.

Kognitiv terapi med jobbfokus viste seg være en effektiv behandling som reduserte symptomer i begge pasientgruppene. Behandlingen hadde en positiv effekt på arbeidsdeltakelse, men det var betydelig færre blant de mobbede som kom tilbake i full jobb i løpet av behandlingen. Resultatene indikerer at pasienter utsatt for mobbing kanskje trenger mer tid eller en ekstra komponent i behandlingen.

Samlet viser denne avhandlingen at det er en stor andel av pasienter med angst og depresjon i spesialisthelsetjenesten som har opplevd mobbing på arbeidsplassen og det er derfor av stor verdi å kartlegge mobbing tidlig i et behandlingsforløp for å forebygge utstøtning fra arbeidslivet og styrke muligheten deres til fortsatt aktiv arbeidsdeltagelse, i samme eller ny jobb.

Personalia

Sarah Helene Aarestad (f.1992) er forsker ved Institutt for samfunnspsykologi, Det psykologiske fakultet, Universitet i Bergen. Doktorgradsarbeidet hennes er finansiert av Norges Forskningsråd og gjennomført ved Institutt for samfunnspsykologi. Hovedveileder ved doktorgradsprosjektet har vært professor Anette Harris. Biveiledere har vært professor Ståle Valvatne Einarsen og professor Odin Hjemdal.