Home
New phds

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ny doktorgrad

Bedre estimater for urapportert fangst i Norske farvann

Thomas L Clegg disputerer 27.6.2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Estimating unreported catches in Norwegian fisheries".

Main content

Kommersielle fiskefartøy må rapportere fangstene sine til myndighetene, som fiskeriforskere bruker for å overvåke bærekraftighet. For noen arter er detaljnivået i disse rapportene for lavt til å være nyttig. I tillegg er det fisk som er ulovlig fanget eller kastet i sjøen som ikke inngå i rapportene. I over 20 år har Havforskningsinstituttet samarbeidet med fiskerinæringen for å samle inn detaljert informasjon om fiskefangster inkludert de urapporterte delene. Data fra denne «Referanseflåten» kan brukes til å oppskalere urapportert fangstrater til alle fartøyer for å gi et estimat for et helt fiskeri. Målet med Thomas sin avhandling var å teste metoden som brukes i dag for å finne ut om den kan forbedres. Som utgangspunkt gikk Thomas og kollegene gjennom dagens status for forskning på urapporterte fangster i norske farvann og samlet erfaringer fra internasjonal forskning. For at resultater skal bli akseptert, må det være bevis på at data samlet inn av en Referanseflåte er representative for det bredere fiskeriet. Dette førte til en studie som simulerte forskjellige prøvetakingsmetodene, noe som tyder på en liten tendens til å overestimere urapportert fangst med bruk av Referanseflåtedata. For de fleste arter er denne overestimeringen liten, men for sjeldnere arter som det ikke er tilstrekkelige data for, kan imidlertid denne overestimeringen bli overdreven. I tillegg til å utforske forbedringer i prøvetaking så de også på hvordan estimeringsprosessen kunne forbedres. De oppdaget at estimatorene som i dag brukes for urapporterte fangster tar ikke hensyn til kompleksiteten som finnes i fiskeriene og prøvetakingen. Ved å vurdere disse kompleksitetene, ble det avslørt at estimater av urapporterte fangster er mer usikre enn tidligere forstått. For de som skal bruke resultatene er dette viktig for å forstå den forsiktigheten som trengs med usikkerhet. Den økte usikkerheten tilsier også forbedringer for å estimere urapporterte fangster i årene fremover.

Personalia

Thomas Clegg (f. 1991) fullførte bachelorgrad og mastergrad ved Bangor University i Wales før han begynte å jobbe som fiskeriinspektør i Sør-England. I 2017 startet han et doktorgradsarbeid ved Universitet i Bergen (UiB) som er like finansiert av Havforskningsinstituttet (HI) og Fiskeridirektoratet (FDir), med Kjell Nedreaas (HI), Geir Blom (FDir), Jeppe Kolding (UiB) og Kotaro Ono (HI) som veiledere.