Home
New phds

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ny doktorgrad

Vær og hav sin betydning for havnivåendringer i Nord-Europa

Fabio Mangini disputerer 2.9.2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Sea-level change over the northern European continental shelf due to atmospheric and oceanic contributions".

Main content

Global havnivåendring er en av de tydeligste signalene på de pågående klimaendringer. Selv om de globale endringene er viktig for overvåkning av klimaet, har et globalt tall liten praktisk anvendelses for kystsoneplanlegging og lokal tilpassing. Effektive tilpasningstiltak i kystsonen krever kunnskap om lokale endringene i havnivået, siden regionale endringer kan avvike betydelig fra den globale middelverdien.

Regionale havnivåendringer påvirkes av en rekke vær- og havfenomen som har ubetydelig effekt på global skala, men som er svært relevant for lokale forskjeller. For eksempel, vil endringer i vinden omfordele havnivåendringene lokalt med et høyere havnivå noen steder og lavere nivå på andre steder, uten at det globale havnivået endres av den grunn.

Doktorgradsstudiet har fokusert på regionale havnivåendringer i Nord-Europa, et område som hvor både feltmålinger og satellittobservasjoner er tilgjengelig og godt egnet til å kartlegge endringene. Kort oppsummert, dokumenterer avhandlingen anvendelsene av forskjellige satellitt baserte observasjonssystemer for å kvantifisere og bedre forstå årsakene til de regionale havnivåendringene. Studien har først beregnet bidraget fra vinden til havnivåendringer ved å sammenholde disse med fremherskende værsituasjoner. Deretter, er bidragene fra lokale og regionale endringer i havtemperatur, saltholdighet og vindmønstre til havnivåendringer langs norskekysten kartlagt ved bruk av nye satellittprodukter som måler havnivåendringer og tyngdefeltet i kystområdene.

Selv om avhandlingen har hatt geografisk fokus på Nord Europa, er dens anvendelser globale. Denne type satellittobservasjoner er tilgjengelig for hele jorden og studien viser at disse kan anvendes med høy presisjon til å analysere regionale havnivåendringer også i andre kystområder på jorden hvor det er færre eller ingen direkte målinger av havnivåendringene.

Personalia

Fabio Mangini, er fra Rapallo i Italia og tok i 2016 master grad i meteorologi og oseanografi ved Department of Meteorology of the University of Reading, UK. Siden september 2017 har han vært ansatt som instituttstipendiat ved Nansen senter for miljø og fjernmåling i Bergen, finansiert av STIPINST programmet (# 272411) til Norges forskningsråd.