Home
New phds

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ny doktorgrad

Trykkammerbehandling for stråleskader i bekkenregionen

Grete Kalleklev Velure disputerer 2.9.2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Symptom burden and health-related quality of life in cancer survivors undergoing hyperbaric oxygen therapy for pelvic late radiation tissue injuries. A mixed-methods study."

Main content

Strålebehandling for kreft i bekkenområdet kan føre til alvorlige og kroniske stråleskader i vevet. Dette feltet er imidlertid lite studert. Hovedformålet med denne doktorgraden var å få mer kunnskap om symptombyrde og livskvalitet hos kreftoverlevere som gjennomgår hyperbar oksygenbehandling (trykkammerbehandling) for stråleskader i bekkenet.

Avhandlingen inkluderte 107 pasienter rekruttert fra Norsk behandlingstjeneste for elektiv hyperbar oksygenbehandling, Yrkesmedisinsk avdeling, Haukeland universitetssykehus. Deltakerne fikk trykkammerbehandling daglig i seks uker. Ved oppstart av behandlingen rapporterte deltakerne uttalte blære og tarm symptomer, psykisk belastning og redusert livskvalitet. Dybdeintervjuer med 20 deltakere viste at deltakerne var nervøse før behandling i trykkammer, men informasjon, klare rutiner og god sykepleie gjorde at de tilpasset seg fort. Deltakerne erfarte at den langvarige behandlingen påvirket hverdagslivet deres, men møte med medpasienter oppveide ulempene. Deltakerne opplevde symptombedring underveis i behandlingen og opplevde svært lite bivirkninger.

Etter trykkammerbehandling rapporterte deltakerne redusert symptombyrde og bedre livskvalitet. Forbedringen vedvarte ved seksmåneders oppfølgingen, men mange opplevde fortsatt restsymptomer. Deltakerne med mest symptomer rapporterte størst forbedring.

Personalia

Grete Kalleklev Velure er utdannet spesialsykepleier og har master i organisasjon og ledelse. Hun arbeider som seksjonsleder ved Yrkesmedisinsk avdeling, Haukeland universitetssykehus. Siden 2019 har hun vært ph.d.-stipendiat finansiert av Dam-stiftelsen og Norsk Gynkreft-forening, og tilknyttet Senter for Krisepsykologi, Det psykologiske fakultet med forskningsprosjekt om behandling av stråleskader i bekkenregionen med hyperbar oksygen. Hovedveileder er professor May Aasebø Hauken, og biveileder er overlege/ ph.d. Bernd Müller.