Home
New phds

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ny doktorgrad

Styring av høyere utdanning i Tyrkia

Burhan Findikli disputerer 19.9.2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Historical Institutions, Ideological Contestation, and International Pressures for Reform".

Main content

Denne avhandlingen omhandler høyere utdanningspolitikk i Tyrkia, fra grunnleggelsen av Republikken Tyrkia (1923) frem til i dag. Findikli analyserer politiske endringer innen høyere utdanning på både system- og institusjonelt- nivå, og setter spesielt søkelys på årsakene til og resultatene av høyere utdanningsreformer.

Findikli bruker historisk institusjonalisme som et overordnet teoretisk perspektiv. Prosess-sporing, som er en spesifikk case-studier metode, brukes for å forklare hvordan og gjennom hvilke mekanismer politiske utfall forekom. Avhandlingen bygger på et bredt spekter av primære og sekundære kilder for å gi en levende beskrivelse og lage en plausibel forklaring på politikkendringer i utdanningspolitikken.

Samlet sett bidrar studien til den empiriske forståelsen av høyere utdanningspolitikk i Tyrkia. Den forklarer årsakene til og resultatene av endring, identifiserer aktørkonstellasjoner i beslutningstaking, og belyser de historiske linjene for høyere utdanningsstyring i landet. Teoretisk sett bidrar studien til vår forståelse av politikkutforming i høyere utdanning ved å bringe relativt understuderte fenomener i forgrunnen, slik som militærets rolle i de politiske reformene for høyere utdanning eller politikken til universitetsreformer under autoritære ettpartistater.

Personalia

Burhan Findikli er født og oppvokst I Istanbul, Tyrkia. Han har en bachelorgrad i statsvitenskap og offentlig administrasjon fra Faculty of Political Science, Ankara University og mastergrad i sosiologi fra Istanbul Sehir University. Doktorgradsarbeidet ble gjennomført ved Institutt for politikk og forvaltning ved Universitetet i Bergen under veiledning av professor emeritus Ivar Bleiklie.