Home
New phds

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ny doktorgrad

Bondekulturen sitt uttrykk i mellomalderen

Therese Nesset disputerer 9.12.2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Rurale levesett, rural livsstil".

Main content

I mellomalderen opplevde gardbrukarar auka press på jordbruket og mindre sjølvstyre. Korleis påverka dette moglegheita deira for å uttrykke kven dei var til omverda? Det er få – om ingen – tekstar frå mellomalderen som er skrivne av ‘vanlege’ menneske på landsbygda, om korleis dei levde og organiserte kvardagsliva sine. Nesset har i avhandlinga si freista å finne uttrykk for dette gjennom ei arkeologisk studie av levesett, livsgrunnlag og materiell kultur. Fem undersøkte gardar har danna kjeldegrunnlaget for studia: Hjelmeset i Gloppen kommune, Osen i Gaular kommune, Rutlin i Sogndal kommune, øydegarden Høybøen i Øygarden kommune og øydegarden Hellaug i Etne kommune. Dei fem gardane har ulike naturlege føresetnader for jordbruksdrift, og hadde ulik sosial status i perioden.

Trass store skilnadar i storleik og naturtilhøve organiserte gardane områda sine etter same mønster, basert på det såkalla innmark-utmark-systemet. På alle gardane hadde ein høgt kunnskapsnivå innan handverk retta mot heimleg bruk. Sjølvberging var kjernen i levesetta på landsbygda i mellomalder, men handel med kvardagsgjenstandar føregjekk også på alle gardane. Gjennom sesongbaserte handelsreiser hadde ein kontakt med omverda og slik formidla ein identiteten sin. Rural livsstil kom til uttrykk gjennom innmark-utmark-systemet og materiell kultur knytt til sjølvbergingsøkonomien.

Variasjonar i levesett og sosial status innanfor bondesamfunnet kom særleg til uttrykk gjennom byggjeskikken og matkulturen på gardane. Dette framheva mangfaldet innanfor det vestnorske jordbrukssamfunnet.

Etter moderniseringa av jordbruket på 1900-talet vart den tradisjonelle forma for drift basert på innmark-utmark-systemet og sjølvberging betrakta som enkel og lite progressiv. Studia til Nesset framhevar at det for gardbrukarar i mellomalderen - uavhengig av sosial status - var viktig å uttrykke tilhøyrsle til bondesamfunnet som baserte seg på denne driftsforma.

Personalia

Therese Nesset (f. 1987) er frå Leikanger i Vestland fylke. Ho studerte nordisk arkeologi ved Universitetet i Bergen og fullførte mastergraden i 2013. Ho er tilsett som konservator ved Musea i Sogn og Fjordane, De Heibergske Samlinger. Doktorgradsprosjektet er gjennomført ved Universitetsmuseet med hovudrettleiar Gitte Hansen og birettleiar Knut Andreas Bergsvik.