Home
New phds

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ny doktorgrad

Renhold og renholdsmidlers påvirkning på lungehelse

Øistein Svanes disputerer 20.1.2023 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Cleaning at work and at home as related to lung health".

Main content

Ved renhold benyttes en rekke kjemikalier og desinfeksjonsmidler. Astma er den vanligste yrkes-lungesykdom, og litteratur særlig fra Sør -og Mellom-Europa viste at renhold, på jobb eller hjemme, er en risikofaktor. Men Nord-Europa var lite studert og få studier hadde sett på langtidseffekter som fall i lungefunksjon. Vi lurte på hvorfor noen renholdere får astma og andre ikke, kan forhold tidlig i livet kan påvirke sårbarhet? Mulig betydning for fremtidige barn var heller ikke studert før. Avhandlingen undersøker om renhold/ renholdsmidler er forbundet med kort -og langtidseffekter på luftveishelse, hvilken effekt hendelser tidlig i livet har, og om mors eksponering kan påvirke hennes barns luftveishelse. Vi fant at 1) Yrkesrenholdere hadde økt risiko for luftveissymptomer, astma og selv-rapportert kols. Renholdere som hadde uheldige tidliglivs faktorer hadde særlig høy risiko for luftveisplager. 2) Fall i lungefunksjon var raskere hos kvinner som hadde jobbet som renholder eller ansvar for renhold i eget hjem; tilsvarende å røyke 10-20 sigaretter daglig. 3) Barn av mødre yrkeseksponert for renholdsmidler før unnfangelse/rundt unnfangelse og graviditet hadde økt risiko for barneastma og astmasymptomer før ti års alder. Oppsummert fant avhandlingen at kvinner som hadde jobbet som renholdere hadde mer astma og luftveisplager og raskere fall i lungefunksjon – raskere lungealdring, og deres barn hadde høyere astmarisiko. Raskere fall i lungefunksjon ble også funnet hos kvinner som hadde ansvar for renhold hjemme. Forhold tidlig i livet så ut til å øke et individs sårbarhet for senere eksponering; dette ville kunne bidra til å videreføre helseulikheter over generasjoner. Økt astmarisiko hos barna reiser spørsmål om renholdsprodukter/desinfeksjonsmidler kan påvirke kimcellene. Resultatene av doktorarbeidet styrker vesentlig kunnskapsgrunnlaget for å redusere eksponering for rengjøringskjemikalier og desinfeksjonsmidler.

Personalia

Øistein Svanes (f. 1973) er utdannet lege fra Universitetet i Bergen og spesialist i lungesykdommer. Han har tidligere jobbet ved Lungeavdelingen og Yrkesmedisinsk avdeling ved Haukeland Universitetssykehus. I dag jobber Øistein som seksjonsoverlege ved Lungeavdelingen, Sykehuset Østfold Kalnes Hovedveileder for avhandlingen er Cecilie Svanes. Medveiledere er Randi J. Bertelsen, Trude D. Skorge og Tor Aasen.