Home
POLYFON Knowledge Cluster for Music Therapy

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
SOMMERSTIPEND

Polyfon deler ut sommerstipend for 2023

Polyfon kunnskapsklynge for musikkterapi lyste tidligere i vinter ut prosjektmidler til sommerstipend for musikkterapistudenter ved Norges musikkhøgskole og Griegakademiet, Universitetet i Bergen. Nå har en vitenskapelig komité vurdert søknadene.

[ID] Bildet viser en person med en guitar i fanget som spiller på et piano. Et brunt teppe er under pianoet og en PC i bakgrunnen.
Photo:
Soundtrap, Unsplash.com

Main content

Polyfon deler ut sommerstipend for 2023

Polyfon kunnskapsklynge for musikkterapi lyste tidligere i vinter ut prosjektmidler til sommerstipend for musikkterapistudenter ved Norges musikkhøgskole og Griegakademiet, Universitetet i Bergen. Søknadene er vurdert av en vitenskapelig komité.

Søknadene hadde ulikt omfang og krav til arbeidsmengde. Noen av søkerne vil videreføre påbegynte prosjekter, mens andre starter fra grunnen av og vil produsere og samle inn ny empiri.

Polyfon gratulerer følgende personer, som tildeles sommerstipend for 2023:

Joachim Dalgård med prosjektet «Musikkterapi som distraksjon fra ettermåltidsangst hos pasienter innlagt for behandling av anoreksi - en replikasjonsstudie»:

Dalgård har sammen med veileder Are Brean utviklet et forskningsprosjekt ved Regionalt senter for spiseforstyrrelser. Her vil han utføre musikkterapi (samspill, lytting til musikk og improvisasjon) for pasienter etter måltider og deretter gjøre intervjuer og måle angstnivå. Tanken er at musikkterapien vil redusere angstnivået, og problemstillingene for prosjektet er: «Hvordan kan musikkterapi virke som distraksjon fra ettermåltids-angst hos pasienter med spiseforstyrrelser. Hvordan kan musikkterapi anvendes i behandling av pasienter med spiseforstyrrelser? Hvordan kan musikkterapi implementeres i behandlingstilbudet på en institusjon for behandling av spiseforstyrrelser?».

Anita Rødven med et prosjekt knyttet til Ruth Eckhoffs utviklings- og forskningsprosjekt «Trygg i eget uttrykk. Stemme og kjønnsinkongruens»:

Rødvens problemstilling er: «Hvilket forhold har en gruppe personer med kjønnsinkongruens til egen stemme, kjønnsidentitet, musikk og gruppe-deltakelse før oppstart av et pilotprosjekt med musikkterapi og logopedi?» Ut ifra analysen vil hun videre svare på forskningsspørsmålene: «Hvilke forskjeller kommer til syne med hensyn til alder?» Dette på bakgrunn av at det viste seg at man slet med å nå ut til de yngste pga. økonomi og deltakeravgift, ustabilt oppmøte og psykisk helseplager. Hun vil også se på følgende spørsmål: «Hvilke variasjoner kommer frem i deltagernes beskrivelse av egen kjønnsidentitet?», «Finnes det forbindelser mellom forhold til egen stemme og forholdet til musikk?» og «Hva slags erfaringer og forventninger har deltagerne med å være i ulike grupper?».

Sanna Martine Sørum med prosjektet «Refleksjon rundt musikkterapeutens oppgaver og utfordringer i «trommeterapi» for personer med Parkinsons sykdom», med Wolfgang Schmid & Kjetil Vikene som veiledere:

Søknaden knytter seg til et pågående prosjekt som handler om forskning på trommeintervensjon for pasienter med Parkinsons sykdom. Hertil skal det lages en støttende undersøkelse som først og fremst handler om sosial interaksjon og samspill i terapisituasjonen. Det dreier seg om refleksjon rundt rollen som musikkterapeut i denne bestemte behandlingen, ved hjelp av egne refleksjonsnotater og forskningslogg. Søkeren ønsker å finne ut mer om hva en musikkterapeut bør være klar over, hva man bør vite og hvordan terapitimene bør avholdes.

Julie Liisberg med prosjektet «Kartlegging av norske musikkterapeuters kompetanse, erfaringer og holdninger rundt kjønnsmangfold», med veiledere Simon Gilbertson og Ruth Eckhoff:

Julie Liisberg ønsker å kartlegge norske musikkterapeuters kompetanse, holdninger og perspektiver rundt kjønnsmangfold. Studien vil undersøke hvor godt forberedt musikkterapeuter er til å møte trans- og kjønnskreative klienter. Målsettingen er å gi økt innsikt for å kunne styrke kompetansen og skape en mer inkluderende praksis. Forskningsspørsmålene er formulert som «Hvordan står det til med norske musikkterapeuters kunnskap, holdninger, erfaringer, interesser og perspektiver på kjønnsmangfold? Hvordan påvirker de praksis, forskning og relasjoner? Hvilke kunnskapshull og forbedringspotensial bør adresseres i lys av dette? Hvordan bør vi forske videre på musikkterapiens møte med mangfold og marginaliserte grupper?» Undersøkelsen vil «avdekke hvor forberedt musikkterapeuter er på å møte trans- og kjønnskreative klienter, kolleger og studenter og gi innsikt i hensiktsmessige tiltak og forskning for å øke kompetansen og skape mer inkluderende praksis».
 

Polyfon gratulerer alle med de gode prosjektene og ønsker lykke til videre i arbeidsprosessen!