Home
New phds

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ny doktorgrad

Zebrafiskmodell gir økt forståelse av Fabry sykdom

Hassan Elsaid disputerer 21.3.2023 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Fabry disease model in Zebrafish".

Main content

Fabry sykdom er forårsaket av endringer i galaktosidase alfa (GLA) genet som resulterer i redusert alfa-galaktosidase A-aktivitet og systemisk akkumulering av enzymets substrater, globotriaosylceramid (Gb3) og globotriaosylsfingosin (lysoGb3). Hjerne, hjerte og nyrer er de mest berørte organene med dels betydelig vevsskader og potensielt fatale følger. Nyere studier tyder på at andre aktører foruten Gb3 og lysoGb3 er involvert i vevsskade ved Fabry sykdom. Å ha en Fabry dyremodell som kan utforske Gb3-uavhengig vevsskade er derfor nyttig. Zebrafisk (ZF) er et godt valg som dyremodell siden ZF mangler Gb3-syntase og kan derfor ikke lage Gb3 eller lysoGb3. Vi brukte CRISPR/Cas9-genredigeringsteknikk for å lage genetisk konstruert ZF med redusert alfa-galaktosidase A-aktivitet. Modellen viste at Fabry-ZF (mutant) hadde redusert nyrefunksjon og mer oksidativt stress enn villtypen. Videre utførte vi mRNA-mengde- og proteinekspresjonsanalyser. Sammenligningen av mutant- og villtypefisken viste ulikt mRNA- og proteinmønster. Samlet sett støtter denne studien hypotesen om Gb3-uavhengig vevsskade ved Fabry sykdom og baner vei for videre forskning mot nye terapeutiske strategier for å supplere konvensjonell enzymerstatningsterapi ved Fabry sykdom.

Personalia

Hassan Elsaid (f. 1985) har en bachelorgrad i zoologi og mastergrad i molekylærbiologi fra Universitetet i Khartoum, Sudan, samt en mastergrad i utviklingsbiologi og fysiologi fra Universitetet i Bergen. Han har siden 2017 vært PhD-kandidat ved Nyreforskningsgruppen, Institutt for klinisk medisin, Medisinsk fakultet, Universitetet i Bergen, og har professor Hans-Peter Marti som hovedveileder, med Jessica Furriol, Ph.D. og Maximilian Krause, Ph.D. som biveiledere.