Home
POLYFON Knowledge Cluster for Music Therapy

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
FORMIDLINGSSTØTTE FRA POLYFON

Festivalen «Skranglefest» markerer Verdens overdosedag

MO Eidsvåg i Bergen har fått Polyfon-støtte til å arrangere festival i forbindelse med Verdens overdosedag. Medarrangører er musikkterapitjenestene ved MO Wergeland og Kirkens Bymisjon, i samarbeid med MO Gyldenpris og Huset.

Bilde av initiativtakerne
Det blir «Skranglefest» 29. august. Bildet viser initiativtakerne Daniel Steinsbø Garcés og Tora Söderström Gaden, begge tilsatt som musikkterapeuter ved MO Eidsvåg.
Photo:
Marie Nornes

Main content

En feiring av mangfold

Festivalen skal arrangeres i kulturhuset Bergen Kjøtt. Festivalarrangørenes mål er å skape en festival som feirer mangfold, inspirerer til endring av synet på rusavhengige, og bidrar til likeverdig medborgerskap. Festivalen eksemplifiserer og synliggjør nybrottsarbeidet som foregår ved de ulike lavterskeltilbudene for rusavhengige i Bergen.

Hovedmålgruppen for arrangementet er personer som bruker lavterskel rustjenester i Bergen. Dette er personer med langvarig og sammensatt rusproblematikk, som gjerne ikke deltar på kulturarrangementer. Arrangementet vil være åpent og gratis, og arrangørene håper at det kan bygge bro mellom pårørende og andre faggrupper og interesseorganisasjoner i rusfeltet.

Verdens overdosedag

Mottak- og oppfølgingssentrene (MO-sentrene) er del av Nasjonal overdosestrategi. MO-sentrene bidrar til skadereduksjon ved å tilby helse- og sosialfaglig oppfølging, utdeling av brukerutstyr og en møteplass for personer med rusavhengighet. Kirkens Bymisjon jobber gatenært i de åpne russcenene og er en viktig aktør for arbeidet med målgruppen. Huset er en brukerstyrt møteplass for og av rusbrukere, som er opptatt av medborgerskap, skadereduksjon og individuell og sosial Recovery.

Verdens overdosedag markeres årlig for å minnes de som har mistet livet av overdose. Dagen er en anledning til å øke kunnskapen om risikofaktorer og tiltak som kan redde liv og støtte de berørte i samfunnet. Verdens overdosedag er en viktig markering for personer med rusavhengighet, ettersom de ofte selv også er pårørende til noen som har dødd av overdose.

Samarbeid og erfaringsutveksling

Personer med rusavhengighet er en gruppe som opplever sosial ulikhet og flere barrierer for likeverdig deltagelse i samfunnet. Den åpne russcenen i Bergen diskuteres jevnlig i mediene og narrativet om rusavhengige er ofte negativt og stigmatiserende. Dette fører til at fordommer forsterkes og skaper også selvstigma hos rusavhengige. Konsekvenser kan være at de ikke føler seg velkommen i mange sammenhenger, blant annet i kulturlivet.

Ideen om en festival – og festivalens navn «Skranglefest» – er blitt til med stor grad av brukermedvirkning. Vi avslutter med arrangørenes egne ord om hva de ønsker å oppnå:

I samarbeid med brukerne, ønsker vi å samskape en møteplass der rusavhengiges ressurser synliggjøres. Brukerne vil delta i forberedelse og gjennomføring av festivalen med ulike roller og oppgaver. Med festivalen håper vi å skape en inkluderende arena for gode musikkopplevelser, der vi samtidig bidrar til å synliggjøre skadereduserende tiltak og redusere stigma rundt rusavhengighet. Vi tror at festivalen kan være en verdifull mulighet for å fremme samarbeid og erfaringsutveksling mellom fagpersoner, brukere, pårørende, og allmennheten.