Home
New phds

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ny doktorgrad

Oppvarming kompenserer for fiske av Skrei

Henrik Høiberg Jessen disputerer 8.2.2024 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Evolutionary responses of Atlantic cod (Gadus morhua) to concurrent fisheries and climate stressors".

Main content

De siste tiårene har det blitt et anerkjent faktum at fisk tilpasser seg den økte dødeligheten fra fiskeriene gjennom evolusjonære endringer. Industrielt fiske, som særlig er rettet mot de største individene, fører til at det blir færre store og flere små fisk, samt at fiskene kjønnsmodnes tidligere. Dette skjer samtidig som havet vårt blir varmere; en annen endring som også kan ha evolusjonære følger for fisken.

Det som ennå ikke er ordentlig undersøkt, er hvordan disse to menneskeskapte kildene til evolusjon sammen vil påvirke fisken. I min avhandling har jeg sett nærmere på hvordan dette vil påvirke den Nordøst Arktiske torsken (skrei), en fisk som i dag er i den kaldeste enden av sin temperaturtoleranse. Der finner jeg at høyere temperaturer i noen grad kan kompensere for økt dødelighet fra fiskeriene.

Metoden jeg bruker er individbasert modellering, hvor individuelle fisker simuleres gjennom livet, og over generasjoner. I modellen vokser de, formerer seg og dør, både naturlig og fra fiskeriene. Etter hvert som temperaturen stiger, ser vi at gener for høy risikovilje, økt appetitt og rask vekst gradvis blir dominerende i populasjonen, på bekostning av de mer «historiske» genene for langsom vekst og lav risikovilje. Dette gjør at skreien generelt spiser mer og vokser fortere, noe som igjen fører til at bestanden vokser. Kjønnsmodningsalder øker med temperatur, men synker med økt fiskepress, akkurat som antall individer og totalbiomasse i populasjonen. Effekten av fiske avhenger av fiskemetode og intensitet, men kan også føre til økt vekst dersom bestanden er liten.

Konklusjonen i oppgaven er at forvaltere av fiskebestander bør ta hensyn til samvirkningene mellom fiske og klima. Å prøve å forutsi konsekvensene av bare én av dem vil overse interaksjoner som kan føre til en mindre bærekraftig forvaltning.

Personalia

Henrik H. Jessen er doktorgradskandidat ved Institutt for biovitenskap ved Universitetet i Bergen. Tidligere tok han både bachelor- og mastergradene i biologi ved Aarhus Universitet i Danmark, med spesialisering i akvatisk økologi og fisk. Veiledere er Katja Enberg og Anders Frugård Opdal, begge ved UiB.