Home
New phds

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
NY DOKTORGRAD

Nye potensielle biomarkører ved ADHD

Thegna Mavroconstanti disputerer fredag 11. april for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”Biomarkers in adult attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD)”.

Main content

Som ved andre psykiatriske lidelser er ADHD-diagnostikken basert på beskrivelser av pasientens adferd og tanker. Foreløpig finnes det ingen biomarkører eller laboratorietester for ADHD. DNA-varianter har vært de mest studerte biomarkørene ved ADHD, men undersøkelser av hjernestrukturer og proteiner har også vært foreslått. Formålet med doktorarbeidet var å studere potensielle biomarkører hos voksne ADHD-pasienter.

En studie var basert på tidligere funn som tyder på at CDH13 kan være et nytt kandidatgen for ADHD. Dette genet koder for proteinet T-cadherin, som blant annet er involvert i cellevandring og utvekst av nevroner.  Mavroconstanti påviste sjeldne varianter i T-cadherin og studerte effekten av disse variantene i cellekultur. Hun viste at proteinet tåler betydelige endringer i sin struktur og at disse variantene neppe kan forklare sammenhengen mellom CDH13-genet og ADHD.

Hun studerte også markører i genene TPH1 og TPH2, som koder for enzymer som produserer serotonin. Dette er et signalstoff i hjernen som kan være involvert i utvikling av angst, depresjon og spesifikke ADHD symptomer. Undersøkelsen av disse markørene i 1636 voksne ADHD-pasienter og 1923 kontrollpersoner fra fire europeiske land viste ingen signifikant sammenheng med ADHD.

Mavroconstanti undersøkte også sammenhengen mellom ADHD og hormonet adiponektin. Hormonet produseres i fettvev, og lave blodverdier har tidligere vært funnet ved overvekt, diabetes, hjertesykdom og psykiatriske lidelser som depresjon. Adiponektin bindes blant annet til T-cadherin. Nivået av høymolekylærvekt adiponektin i serum var nedsatt i ADHD-pasienter sammenlignet med kontroller etter korrigering for kroppsvekt, alder og kjønn. Dette tyder på at nivået av adiponektin i serum kan gjenspeile en felles underliggende sykdomsmekanisme som er involvert i ADHD og andre lidelser. Spesifikt rollen av høymolekylærvekt adiponektin i ADHD bør undersøkes nærmere. 

Personalia:

Thegna Mavroconstanti er født i Nicosia, Kypros. Hun har MA i engelsk fra Universitetet i Szeged i Ungarn fra 2002, BSc i molekylærbiologi fra Universitetet i Bergen fra 2006, MSc i human biologi fra 2009 og var i perioden 2010-2013 stipendiat fra Helse Vest / Psykiatrisk divisjon, Haukeland Universitetssykehus. Arbeidet er utført ved K.G. Jebsen Senter for studier av nevrosykiatriske lidelser, Institutt for Biomedisin ved Universitetet i Bergen med professor Jan Haavik som hovedveileder.