Home
New phds

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Er det sammenheng mellom drikkevann og brudd?

Cecilie Dahl disputerer mandag 2. juni 2014 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Quality of municipal drinking water and the risk of osteoporotic fractures in Norway».

Main content

Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder forekomsten osteoporotiske brudd. Innad i Norge har vi høyere forekomst i byene enn på landet. Vi vet lite om årsaken til disse forskjellene, men da det også er en variasjon i kvaliteten på drikkevannet her i landet, har vi undersøkt om de forskjellige stoffene i vannet kan påvirke beinhelsen.

I Norge har vi forskjellig drikkevann, sammenlignet med andre deler av Europa hvor de også har lavere bruddforekomst. I Europa brukes det mye mineralholdig grunnvann som drikkevannskilde, noe som gjør at vannet er mindre surt og har et høyere innhold av kalsium og magnesium. Et drikkevann som er mer mineralholdig kan også være mindre korrosivt, noe som fører til lavere nivå av metaller og mindre forurensning i vannet.

Avhandlingen består av tre delstudier hvor Dahl har brukt landsdekkende data for å se på forskjeller i brudd i forhold til drikkevannskvalitet. Resultater fra den første delstudien viste at et drikkevann som var litt surere ofte også var mindre hygienisk, og det kunne være forbundet med en høyere forekomst av brudd i underarmen. I den andre delstudien fant Dahl at et høyere magnesium-innhold i drikkevannet kunne være beskyttende mot hoftebrudd, mens et høyere nivå av kalsium ikke viste noen beskyttende effekt.

I den tredje delstudien ble konsentrasjonen av metaller som bly, kadmium og aluminium i drikkevannet undersøkt. Et høyere nivå av tungmetallet kadmium var forbundet med flere hoftebrudd hos menn. Mer bly i drikkevannet syntes også å henge sammen med økt hyppighet av hoftebrudd hos begge kjønn, men en statistisk sammenheng ble kun sett hos de eldste studiedeltakerne (66-85 år).

Dahls resultater viser at drikkevannets kvalitet, spesielt et lavt innhold av magnesium, samvarierer med høy forekomst av osteoporotiske brudd i Norge. Siden dette er den første undersøkelsen av sitt slag i verden, trengs flere studier før man kan konkludere. Neste skritt blir blant annet å finne ut hvordan stoffer i drikkevannet kan påvirke beinhelsen.

Disputasen vil holdes på Nasjonalt folkehelseinstitutt i Oslo.

 

Personalia:

Cecilie Dahl (f. 1979) kommer opprinnelig fra Harstad. Hun fullførte en mastergrad i epidemiologi og global helse ved Columbia Universitetet (Mailman School of Public Health) i New York i 2008. Hun har i perioden 2010-2014 vært stipendiat ved Universitetet i Bergen og ansatt på Nasjonalt folkehelseinstitutt i Oslo. Professor Geir Aamodt har vært hovedveileder, og seniorforsker Anne Johanne Søgaard og professor Grethe Tell har vært medveiledere.