Home
New phds

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Forbedring av risikovurdering for pasienter med blærekreft

Ok Målfrid Mangrud disputerer torsdag 5. juni 2014 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: “Identification of patients with high and low risk of progression of urothelial carcinoma of the urinary bladder stage Ta and T1”.

Main content

Kreft i urinblæren er den fjerde hyppigste krefttypen blant norske menn og noe mindre hyppig blant kvinner. I Norge får hvert år i underkant av 1500 personer denne diagnosen. Valg av behandling og oppfølging av disse pasientene hviler i stor grad på mikroskopisk vurdering av svulstvevet, men vurderingen kan være vanskelig. I tillegg til å vurdere type blærekreft og hvor dypt inn i blæren svulsten vokser vurderes grad, noe som ideelt skal kunne si noe om risiko for tilbakefall og sykdomsprogresjon. Denne avhandlingen har sammenlignet de to mest brukte graderingssystemene for blærekreft og vurdert måter for å forbedre systemene med tanke på vurdering av prognose, slik at flere pasienter kan unngå over- eller underbehandling.

I Norge i dag brukes to graderingssystemer, et fra 1973 og et fra 1998 (implementert i WHOklassifikasjonen i 2004). Man mente at det nye systemet var bedre reproduserbart enn det tidligere brukte, men senere sammenligningsstudier har kommet til sprikende konklusjoner. I sitt doktorgradsarbeid har Mangrud vist at det kun er minimal forskjell på de to systemene med tanke på reproduserbarhet og prognostisk verdi.

Videre ble de to systemene vurdert med tanke på om individuelle kriterier, som f.eks. kjernestørrelse, kjempekjerner, celledelingsfrekvens og svulstens vekstmønster, var reproduserbare og hvorvidt disse kunne si mer om svulstens utviklingspotensial. Studien understreker at vurderingen av denne typen svulster er vanskelig; bare ett av 22 kriterier var godt reproduserbart (tilstedeværelse av kjempekjerner). I tillegg var kun ett av de andre kriteriene prognostisk. Avhandlingen vurderte også bruk av biomarkører for celledelingsfrekvens. Telling av mitoser viste seg å ha en noe høyere prognostisk verdi enn de to etablerte graderingssystemene.

Resultatene i avhandlingen inneholder viktig informasjon om reproduserbarhet og prognostisk verdi av gradering av blærekreft og kan bidra til videre utvikling av disse systemene.

 

Personalia:

Ok Målfrid Mangrud (1976) er oppvokst på Hamar og avla medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Liverpool, Storbritannia, i 2002. Hun gjennomførte spesialistutdanning i patologi ved Sykehuset Innlandet, Lillehammer, og Stavanger universitetssjukehus, og arbeider nå som overlege ved Avdeling for patologi, Sykehuset Innlandet. Doktorgradsarbeidet er utført ved Avdeling for patologi, Stavanger universitetssjukehus, med veiledere dr. Emiel Janssen og professor Jan Baak.