Home
New phds

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Bronkiolitt i første leveår og senere sykdom i luftveiene

Ingvild Bruun Mikalsen disputerer 13. juni 2014 for ph.d-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: “Asthma, atopy and lung function at 11 years of age after bronchiolitis in infancy”.

Main content

Bronkiolitt er en luftveisinfeksjon som gir pusteproblemer hos små barn, og er den vanligste årsaken til sykehusinnleggelse i første leveår.  Hos ca. 80 prosent skyldes bronkiolitt smitte med respiratorisk syncytial virus (RSV). Bronkiolitt kan være en risikofaktor for senere astma. Det er behov for mer kunnskap for å forstå mekanismene ved bronkiolitt samt gi råd om prognose og å bedre behandlingen.

Avhandlingen bygger på data fra en oppfølgingsundersøkelse ved 11 års alder av 131 barn som var innlagt med bronkiolitt ved Stavanger og Haukeland universitetssjukehus i 1997 og 1998, og fra en kontrollgruppe på 141 barn.

Resultatene viser at barn innlagt på sykehus med bronkiolitt i første leveår har økt forekomst av astma, redusert lungefunksjon og mer reaktive luftveier ved 11 års alder sammenlignet med barn uten en slik sykehistorie. Forekomsten av astma var hyppigere når bronkiolitt var forårsaket av andre virus enn RSV. Forekomsten av allergi var ikke høyere hos barn med tidligere bronkiolitt. Ut fra symptomer ved 2-års alder, var det vanskelig å forutsi hvem som senere ville utvikle astma.

Konsentrasjonen av eosinofile granulocytter, en type hvite blodceller som har sammenheng med astma og allergi, ble målt under innleggelse for bronkiolitt og var høyere hos de barna som senere utviklet astma. Konsentrasjon av nitrogen monoksid i luften man puster ut benyttes og ved diagnostikk av astma og ble målt ved 11-års oppfølging, men viste ingen sammenheng med astma, men heller med allergi. En bør derfor stille spørsmål ved om dette er en god test for astma.

Studien er den lengste oppfølgingsundersøkelsen av barn med bronkiolitt i Norge. Den viser at forekomsten av astma etter bronkiolitt er knyttet til hvilket virus som gir barnet bronkiolitt, og at tidlig påvirkning av immunsystemet kan være av betydning for lungefunksjonen og luftveienes reaktivitet senere i livet. Resultatene kan ha betydning for hvordan vi vurderer og behandler barn som har hatt bronkiolitt.

 

Personalia:
Ingvild Bruun Mikalsen (f. 1970) avla medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Oslo i 1998. Hun er spesialist i barnesykdommer og jobber som overlege ved barneklinikken ved Stavanger universitetssjukehus. Doktorgradsarbeidet utgår fra Klinisk institutt 2 (K2) ved Universitetet i Bergen, med finansiering fra Stavanger universitetssjukehus. Hovedveileder har vært professor Knut Øymar, og medveileder har vært professor Thomas Halvorsen.