Home
New phds

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ny doktorgrad

Gelé og skum kan auke oljeutvinning frå oppsprekte reservoar

Bergit Brattekås disputerer fredag 19. september 2014 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlinga: «Conformance Control for Enhanced Oil Recovery in Fractured Reservoirs».

Olje er lagra i porøse bergartar under jordoverflata, og kan fortrengjast mot produksjonsbrønnar ved å injisere vatn, gass eller kjemikalie. Grunnleggande kunnskap om korleis fluida strøymer gjennom reservoaret er viktig for å forstå og betre oljeutvinning.

Når sprekkar er til stades i reservoaret vert strøymingsmønsteret endra, og injeksjonsfluidet vil ofte fylgje sprekkane framfor å fortrenge olje frå bergarten rundt. Resultatet er låg og langsam utvinning av olje. Den negative innverknaden frå sprekkar kan reduserast ved å minske gjennomstrøymingsevna deira, noko som leier strøyminga av væsker inn i dei porøse bergartane. I avhandlinga vart polymergelé og CO2-skum nytta for å redusere innverknaden sprekkane har på strøymingsmønsteret.

Polymergelé blir brukt i oljereservoar verda rundt: når sprekkar er fylt med tjuktflytande gelé vert det vanskelegare for injiserte fluid å passere gjennom dei. Ny kunnskap frå eksperiment som er utført og gjort greie for i avhandlinga, viser at oljeutvinning vart betra ved bruk av polymergelé, spesielt dersom fuktpreferansen vart evaluert: resultat viser at kapillære krefter ved høg oljemetting forårsakar krymping av geleen, og gjer den mindre effektiv i opne sprekkar. I oljevåte system vil krympingseffekten ikkje vere til stades, og auka oljeutvinning ved bruk av polymergelé i samband med vatn, surfaktant og CO2-skum viste seg å vere særs effektivt i integrert produksjon. Avbildingsmetodar vart nytta, og dei viste at integrerte utvinningsprosessar betra strøymingsmønsteret inne i det porøse mediet, og auka oljeutvinninga utover standard metodar.

Injeksjon av CO2-skum, beståande av CO2 og surfaktant, vart undersøkt eksperimentelt for å betre gassflaumen i oppsprekte bergartar. Skum auka både hastighet på utvinninga og utvinningsfaktoren samanlikna med rein CO2-gass i oppsprekte bergartar.

 

Personalia:

Bergit Brattekås (født 1983) vaks opp i Eidsborg i Telemark. Ho fullførte ein bachelorgrad i fysikk i 2007 og ein mastergrad i reservoarfysikk i 2009, begge ved Institutt for fysikk og teknologi ved Universitetet i Bergen. Ho starta doktorgradsarbeidet ved same institutt i april 2010. Arbeidet har vore finansiert av Noregs Forskingsråd og inngår i prosjektet ”Auka oljeutvinning frå oppsprukne karbonatreservoar”. Veiledarar har vore Professor Arne Graue (UiB), Dr. Randall S. Seright (NMT) og Dr. Martin Fernø (UiB).