Home
New phds

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ny doktorgrad

Reguleringsvansker hos voksne med ADHD

Helene Barone Halleland disputerer torsdag 18. september 2014 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”Executive functioning in adult Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). From basic mechanisms to functional outcome”.

Main content

Eksekutive funksjoner er viktige for å regulere atferd, tanker og følelser. Barn og voksne med ADHD viser ofte svikt i disse funksjonene. Imidlertid er ADHD en ”sekkebetegnelse” som inkluderer undergrupper med ulike kjennetegn og årsaksforhold. Identifisering av slike undergrupper kan bidra til en mer målrettet behandling. I sitt doktorgradsarbeid har Halleland undersøkt hvordan ulike aspekter ved eksekutiv funksjon er påvirket hos voksne med ADHD.

Dopamin er et signalstoff i hjernen som er viktig for eksekutive funksjoner og et lavt dopamin-nivå i fremre deler av hjernen er rapportert å være assosiert med ADHD-symptomer. Halleland fant en sammenheng mellom graden av hyperaktivitet og ulike varianter av et gen (COMT) som er viktig for nedbrytning av dopamin. ADHD-pasienter med eksekutive vansker, målt ved nevropsykologiske tester, hadde også lavere intellektuell funksjon, rapporterte flere ADHD-symptomer i barndommen og hadde mer lese- og skrivevansker og lavere arbeidsdeltakelse enn ADHD-pasienter uten slike vansker. Dette viser at nevropsykologiske tester kan påvise en undergruppe med økt risiko for vansker i dagliglivet. Spesielt en test som måler evne til mental fleksibilitet skilte godt mellom ADHD- og kontrollgruppen.

For å kunne forebygge og behandle ADHD trengs det mer forskning for å påvise sårbarhetsfaktorer og mekanismer bak lidelsen. Dette kan trolig kun oppnås ved å samarbeide på tvers av disipliner og å samle store pasientmaterialer. Prosjektet Halleland har vært en del av har nettopp en slik tilnærming, og hennes delprosjekt er et av mange bidrag for å forstå denne komplekse tilstanden.

 

Personalia:

Helene Barone Halleland (født 1979) fullførte sin psykologutdanning i 2004. Fra 2006 har hun vært ansatt i Dobbelkompetanseprosjektet, et nasjonalt rekrutteringsprogram for psykologstillinger som stiller krav til kompetanse innenfor både forskning og klinikk. Arbeidet er utført ved K.G. Jebsen Senter for studier av nevropsykiatriske lidelser og Institutt for biologisk og medisinsk psykologi ved UiB med professor Astri J. Lundervold som hovedveileder og professor Jan Haavik som biveileder.