Home
New phds

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ny doktorgrad

Kan styrkeutnyttelsen av stål måles med ultralyd?

Simen Eldevik disputerer torsdag 25. september 2014 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Measurement of non-linear acoustoelastic effect in steel using acoustic resonance».

Main content

Stål har lenge vært det mest brukte materialet i strukturer som skal tåle store belastninger. Akustiske signaler forplanter seg med letthet gjennom stål og kan derfor gi verdifull informasjon om materialet inne i selve strukturen og utnyttelsen av dets styrke. Slike ikke-destruktive testmetoder har blitt viktige for å redusere vedlikeholds- og reparasjonskostnader. DNV og Halfwave AS har utviklet og kommersialisert et verktøy som bruker akustisk resonans (Acoustic Resonance Technology - ART) for å måle veggtykkelsen i rørledninger. Teknologien bak ART-verktøyet er basert på en analyse av frekvensene til halvbølgeresonansen i et signal som forplanter seg i tykkelsesretningen av røret. Resonansfrekvensene er direkte relatert til veggtykkelsen og materialegenskapene til stålet. Med kjent lydhastighet kan veggtykkelsen estimeres. Tilsvarende vil forandringer i materialegenskaper føre til forandring i de akustiske egenskapene, og derav lydhastigheten.

Hovedmålet med studiet har vært å undersøke muligheten for å bruke akustiske målinger til å måle forandringer i materialegenskapene til stål under høye elastiske spenninger. Fremgangsmåten har vært å studere forandring i frekvensene til halvbølgeresonansene på tvers av en stålplate som blir utsatt for høye spenninger. Denne forandringen er relatert til lydhastigheten for både trykk- og skjærbølger over tykkelsen av stålplaten, og stålets materialegenskaper. De eksperimentelle resultatene viser at ART kan brukes til å måle statistisk signifikant forandring av relativ lydhastighet som funksjon av påført spenning under kontrollerte laboratorieforsøk, og viser godt samsvar med den akustoelastiske teori. I tillegg har studiet vist hvordan forholdet mellom relativ forandring i lydhastigheten til trykk- og skjærbølger kan brukes som en tykkelsesuavhengig måleverdi. Dette er et nyttig bidrag til industrielle applikasjoner hvor gode tykkelsesmålinger kan være upraktiske å gjennomføre.

 

Personalia

Simen Eldevik er siv.ing. innen teknisk fysikk fra NTNU 2005. Han har ni års erfaring innen strukturell integritet for offshore-rørledninger fra DNV GL. I 2010 ble han en del av Norges Forskningsråds (NFR) Næringsph.d.-program som har som overordnet mål å øke rekruteringen av forskere til norsk industri. Studiet har vært et samarbeid mellom DNV GL, Halfwave AS, og Universitetet i Bergen, og er finansiert av Gassco og NFR. Professor Per Lunde ved Institutt for fysikk og teknologi har vært veileder.