Home
New phds

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
ny doktorgrad

Hva kan moderne avsetningsmiljøer fortelle oss om fortiden?

Björn Nyberg disputerer tirsdag 12. mai 2015 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: “Global Characterization of Modern Depositional Environments for Reservoir Analogues”.

Viten om moderne avsetningsmiljøer bidrar til å forstå den romlige fordelingen og geometrien til gamle sedimentære lagrekker, og for å forstå hvilke faktorer og prosesser som kontrollerer dannelsen av disse. En systematisk kartlegging av et utvalg ulike moderne avsetningssystemer er derfor et nødvendig hjelpemiddel for å forstå avsetningssystemer gjennom geologisk tid.

Selv om det er blitt utført omfattende studier av moderne avsetningsmiljø på lokalt og regionalt nivå, har det ikke vært gjort noe forsøk på kvantitativ sammenfatning av denne typen informasjon på en global skala. Dette skyldes i hovedsak en mangel på en tilstrekkelig detaljert dokumentasjon av omfang og geografisk spredning av dagens sedimentære bassenger der sedimenter fanges opp, lagres og bevares gjennom geologisk tid.

Nybergs doktoravhandling fyller dette informasjonsgapet ved å systematisere store mengder geografisk data som nylig er blitt gjort tilgjengelig og som gir en økt innsikt i hvordan avsetningssystemer som er aktive i dag bevares over tid. Avhandlingen kvantifiserer for første gang at kun en svært begrenset del av jordens moderne avsetningssystemer bevares og kan benyttes som analoger til forhistoriske avsetningssystemer. Moderne avsetningssystemer er videre sterkt preget av dagens klima og tektonikk, noe som begrenser hvordan de kan brukes som analoger til avsetningssystemer som var aktive under andre klimatiske og tektoniske forhold.

Avhandlingen presenterer en ny metode for kvantitativ, geometrisk karakterisering av moderne avsetningssystemer på global skala. Nybergs forskning åpner opp for nye og spennende måter å studere hvordan globale faktorer påvirker geometrien til avsetningssystemer, noe som i sin tur vil kunne føre til en økt grunnleggende forståelse av hva som kontrollere disse systemene.

Personalia:

Björn Nyberg er födt i Skellefteå, Sverige. Han fullførte Master i Petroleumsgeologi ved Universitet i Aberdeen, Skottland. Doktorgradsarbeidet ble utført ved Uni Research CIPR og Institutt for geovitenskap, UiB. Professor John Howell, Professor Atle Rotevatn og Dr. Simon Buckley har vært veiledere for avhandlingen. Studiet er del av et større industrifinansiert prosjekt (SAFARI).