Home
Anne Homme's picture

Anne Homme

Associate Professor
 • E-mailAnne.Homme@uib.no
 • Phone+47 55 58 97 46+47 408 54 315
 • Visitor Address
  Christies gate 13
 • Postal Address
  Postboks 7807
  5020 Bergen
Textbook
 • Show author(s) 2011. Styring, organisering og ledelse i barnehagen. Fagbokforlaget.
Academic article
 • Show author(s) 2020. Implementing a Targeted, Nationwide Intervention to Promote Upper Secondary School Completion: Does it Have the Potential to Strengthen Students’ Achievement? Scandinavian Journal of Educational Research. 17 pages.
 • Show author(s) 2019. ‘One size fits all’? . Nordiske organisasjonsstudier. 58-80.
 • Show author(s) 2019. Lost in transition – policies to reduce early school leaving and encourage further studying in Europe . Comparative Education. 297-307.
 • Show author(s) 2019. Combating low completion rates in Nordic welfare states: policy design in Norway and Sweden. Comparative Education. 308-325.
 • Show author(s) 2017. Omsorgssektoren som integreringsarena: En hurtig og enkel vei til varig arbeid for flyktninger og innvandrere? [The social care sector as arena for integration : a fast and easy way to stable employment for refugees and immigrants?]. Tidsskrift for velferdsforskning. 332-348.
 • Show author(s) 2017. Innovative government initiatives to prevent upper secondary school dropout: organisational learning and institutional change at the local level. International Journal of Innovation in Education. 51-65.
 • Show author(s) 2017. Increasing parental participation at school level: a ‘citizen to serve’ or a ‘customer to steer’? Nordic Journal of Studies in Educational Policy. 1-11.
 • Show author(s) 2016. Educational reforms and marketization in Norway – A challenge to the tradition of the social democratic, inclusive school? Research in Comparative and International Education. 52-68.
 • Show author(s) 2015. Path-dependent Implementation of the European Qualifications Framework in Education. A Comparison of Norway, Germany and England. Journal of Comparative Policy Analysis. 124-139.
 • Show author(s) 2011. Individual or collective responses to accountability policies. A comparative study of teacher professionalism in Norway and Sweden. Revue Éducation Comparée. 107-127.
 • Show author(s) 2010. Mot nye arbeidsmønstre og autoritetsrelasjoner i barnehagen? Tidsskrift for velferdsforskning. 43-57.
 • Show author(s) 2007. Towards a new professionalism in school? A comparative study on teacher autonomy in Norway and Sweden. European Educational Research Journal. 232-249.
 • Show author(s) 2007. Local Autonomy or state control. Introduction. European Educational Research Journal. 198-202.
 • Show author(s) 2006. Policy Tools and Institutional Change. Comparing education policies i Norway, Sweden and England. Journal of Public Policy. 141-165.
 • Show author(s) 2003. Nettverksdannelser og styringsfragmentering i den lokale skolen. Nordisk Administrativt Tidsskrift. 34-53.
Report
 • Show author(s) 2021. Implementeringen av rammeplan for barnehagen. Underveisrapport fra prosjektet Evaluering av implementering av rammeplan for barnehagen. .
 • Show author(s) 2019. "Jo flere vi er sammen..." En undersøkelse av organisering og arbeidsdeling i åtte barnehager med økt andel pedagoger. .
 • Show author(s) 2016. Integrering i praksis: Helse- og omsorgssektoren som opplærings- og kvalifiseringsarena for flyktninger og innvandrere. .
 • Show author(s) 2015. Hjem-skole-samarbeid for et godt læringsmiljø. Evaluering av lokale hjem-skole-prosjekter og gjennomføring av forsterket hjem-skole-samarbeid. .
 • Show author(s) 2015. Frafall i videregående opplæring. En systematisk kunnskapsoversikt. .
 • Show author(s) 2015. Arena, kunst og sted. Resultater fra undersøkelsen "Kunst Kultur Arena". .
 • Show author(s) 2015. Arena, kunst og sted. Norske kulturarenaer i møte med kunstens nye krav. .
 • Show author(s) 2014. Økt innsats for læringsmiljøet. Evaluering av den nasjonale satsingen Bedre læringsmiljø. Delrapport 5. .
 • Show author(s) 2013. Ny GIV Overgangsprosjektet - konsekvenser for skolen. Evaluering av Ny GIV Overgangsprosjektet. .
 • Show author(s) 2013. Har satsningen Bedre læringsmiljø hatt betydning for elevenes oppfatning av læringsmiljøet? Evaluering av den nasjonale satsningen Bedre læringsmiljø. .
 • Show author(s) 2013. Ansvar, innsats og praksis i arbeidet for bedre læringsmiljø. Evaluering av den nasjonale satsningen Bedre læringsmiljø. Delrapport 3. .
 • Show author(s) 2012. Sammen for en bedre skole? Evaluering av lokale prosjekter om hjem–skole-samarbeid.Delrapport. .
 • Show author(s) 2012. Ny GIV i skolen: Heftig begeistring - organisatorisk begrensning. Evaluering av Ny GIV Overgangsprosjektet. .
 • Show author(s) 2012. Evaluering av ny organisasjonsmodell ved Høgskulen i Volda. .
 • Show author(s) 2012. "Hvis kommunen ikke fantes": Konsekvenser ved økt statliggjøring av kommunens velferdstjenester. .
 • Show author(s) 2011. Systematisk analyse av skolenes prosjektbeskrivelser: mål, virkemidler og kriterier for måloppnåelse. Evaluering av satsingen "Bedre læringsmiljø". Delrapport A. .
 • Show author(s) 2011. Statliggjøringsprosesser i velferdstjenestene: Reformer å lære av. Erfaringer fra sykehusreformen, rusreformen og NAV-reformen. .
 • Show author(s) 2010. Skoleeieres og skolelederes oppfatninger om nytte ogrelevans av nasjonalt veiledningsmateriell. 7. 7. .
 • Show author(s) 2010. Kartlegging av forsøk med arbeidslivsfag 2009-2010. Sluttrapport fra prosjektet Kartlegging av forsøk med praktisk fag på ungdomstrinnet - Arbeidslivsfag. 05. 05. .
 • Show author(s) 2010. Hvordan bruker skoleeiere og skoleledere satsingensveiledningsmateriale og oppfattes dette som nyttig og relevant? Evaluering av satsingen "Bedre læringsmiljø". Delrapport C. .
 • Show author(s) 2008. Hvem pleier de gamle i Oslo? Om hjelpepleiernes og helsefagarbeidernes posisjon i pleie- og omsorgstjenestene i hovedstaden. .
 • Show author(s) 2004. Governance in Primary and Lower Secondary Education. Comparing Norway, Sweden and England. 16. 16. .
 • Show author(s) 2003. Synteserapport: Skolen som styringsarena? Betingelser for gjennomføring av Reform 97 i en ny lokalstyrekontekst. Evaluering av Reform 97. .
 • Show author(s) 2003. Skolen som styringsarena. Lokalt handlingsrom og gjennomføringen av Reform 97. 6. 6. .
 • Show author(s) 2000. Evaluering av tilskuddsordning til abortforebyggende tiltak. 5-2000. 5-2000. .
 • Show author(s) 1998. Systemorientert eller brukerorientert? En undersøkelse av rehabiliteringens andrelinjetjeneste. 159. 159. .
 • Show author(s) 1998. Systemorientert eller brukerorientert? En undersøkelse av rehabiliteringens andrelinjetjeneste. 159. 159. .
 • Show author(s) 1998. Høgskolereformen og lærerutdanningen. 12. 12. .
 • Show author(s) 1996. Hverdagsliv etter ansvarsreformen. .
 • Show author(s) 1995. Fra terapeut til formidler. Sluttrapport fra prosjektet Kompetanse innenfor attføringsapparatet. 118. 118. .
 • Show author(s) 1995. Fra terapeut til formidler. Sluttrapport fra prosjektet "Kompetanse innenfor attføringsapparatet.". 118. 118. .
 • Show author(s) 1994. Yrkesmessig attføring og sosialt arbeid - statlig profesjonsutvikling? 105. 105. .
 • Show author(s) 1994. Kompetanse innenfor attføringsapparatet - om personalia og arbeidsmiljø for rettledere innen attføringsfeltet. 99. 99. .
 • Show author(s) 1994. Kompetanse innenfor attføringsapparatet - om personalia og arbeidsmiljø for rettledere innen attføringsfeltet. 99. 99. .
 • Show author(s) 1993. "Vi vil løfte skolen og løfte standen" En studie av feminiserings- og profesjonaliseringsprosessen i læreryrket i Norge, 1890-1912. Hovedoppgave. 21 (1993). 21 (1993). .
Popular scientific lecture
 • Show author(s) 2018. Endring av arbeidsdeling, ledelse og organisering med økt pedagogressurs: "Hvordan virker økt andel barnehagelærere på praksis og kvalitet i barnehager?
 • Show author(s) 2009. Styringsutfordringer, organisasjon og ledelse i barnehagesektoren. De første funnene fra et pågående prosjekt i barnehager og kommuner.
 • Show author(s) 2004. Lærerinne - et nytt yrke på slutten av 1800-tallet.
 • Show author(s) 2004. Lærerinne - et nytt yrke på slutten av 1800-tallet.
Academic lecture
 • Show author(s) 2021. Governing School Choice in Norway – Why local educational government capacity matters.
 • Show author(s) 2020. Profesjonalisering i barnehagen? Organisering og arbeidsdeling i åtte bergensbarnehager med økt andel pedagoger.
 • Show author(s) 2020. Evaluering av implementering av rammeplanen i barnehagen 2018-2023. Prosjektpresentasjon.
 • Show author(s) 2019. På rett vei? Organisering og arbeidsdeling i åtte bergensbarnehager med økt andel pedagoger.
 • Show author(s) 2019. Jo flere vi er sammen – Organisering av økt andel pedagoger i barnehagen.
 • Show author(s) 2019. Hvordan teoretiske perspektiv og empirisk materiale kan knyttes sammen i et forskningsarbeid.
 • Show author(s) 2019. Erfaringer med implementering av økt andel barnehagelærere. Foreløpige funn fra forskningsprosjekt i bergensbarnehager.
 • Show author(s) 2019. Diverging leadership strategies in implementation of an increased resource of Early Childhood teachers in Norwegian Early Childhood Centres.
 • Show author(s) 2019. Diverging leadership strategies in implementation of an increased resource of EC teachers in Norwegian ECEC.
 • Show author(s) 2018. Hvordan øke gjennomføringen i videregående opplæring?
 • Show author(s) 2018. Erfaring med implementering av økt pedagogtetthet: Betingelser for god implementering av 50 % andel barnehagelærere.
 • Show author(s) 2018. "Jo flere vi er sammen": Organiseringens betydning for profesjonalitet og faglighet i barnehager med økt pedagogtetthet.
 • Show author(s) 2017. Prevention of early school leaving. How local policy enactment plays out in four Norwegian county municipalities.
 • Show author(s) 2017. Changing professional roles in Norwegian Early Childhood Education and Care.
 • Show author(s) 2016. Ulike veier til økt gjennomføring av videregående opplæring - Bruk av forskning som legitimering av tiltak.
 • Show author(s) 2016. Governance capacity for reducing dropout from upper secondary education.
 • Show author(s) 2016. Dropout prevention policies in the transition between lower and upper secondary school.
 • Show author(s) 2016. Dropout policies in the transition between lower and upper secondary school in Norway.
 • Show author(s) 2015. Politiske tiltak for å øke gjennomføring i videregående opplæring.
 • Show author(s) 2015. Lost in Transition: Styring, ledelse og organisering av tiltak for å bedre gjennomføringen i videregående opplæring.
 • Show author(s) 2015. Innovation and government initiatives: Organisational learning at the local level?
 • Show author(s) 2015. Implementering av nasjonale satsinger: Opplæringsloven § 9A.
 • Show author(s) 2015. Empowered or Accountable? Policy-making at school-level in order to increase parental participation in school.
 • Show author(s) 2014. Lost in Transition: Governance, Management and Organization of Policy Programs to Improve Completion of Upper Secondary Education. Prosjektpresentasjon.
 • Show author(s) 2014. Evaluering av Ny GIV Overgangsprosjektet. Konsekvenser for skolen som organisasjon.
 • Show author(s) 2013. One size fits all? Street –Level Implementation of the National Program “New Possibilities” in Different School Contexts.
 • Show author(s) 2013. Forskning på DKS 2010-2013.
 • Show author(s) 2013. Den kulturelle skolesekken: Begeistring og byråkrati.
 • Show author(s) 2013. Den kulturelle skolesekken: Begeistring og byråkrati.
 • Show author(s) 2012. Preventing dropouts from Norwegian secondary education. Teachers’ role in implementing the national programme New Possibilities at school level.
 • Show author(s) 2012. Evaluering av satsningen Bedre læringsmiljø 2010-2015.
 • Show author(s) 2011. The implementation of the European Qualifications Framework in education. Comparing Norway, Germany, and England.
 • Show author(s) 2011. Governing by Dialogue: redefining the central – local government relations?
 • Show author(s) 2010. ”Vi vil løfte skolen og løfte standen” – om lærerinnenes strategier for definering av skolens innhold og egen profesjonell status rundt forrige århundreskifte.
 • Show author(s) 2010. Yrkesmessig arbeidsdeling i en barnehagesektor i endring.
 • Show author(s) 2010. Forsøk med arbeidslivsfag på ungdomstrinnet. Kartlegging av forsøkets første år. Foreløpige hovedfunn.
 • Show author(s) 2010. Erfaringer og funn fra forsøk med arbeidslivsfaget så langt.
 • Show author(s) 2009. Policy ideas, framing and institutional change i education. Comparing Norway and Scotland.
 • Show author(s) 2009. Mot nye arbeidsmønstre og autoritetsrelasjoner i barnehagen?
 • Show author(s) 2009. Kommunenes rolle i omforming av barnehagen til læringsinstitusjon Barnehagepolitikk i et flernivåsystem.
 • Show author(s) 2008. Statlig styring og lokal handlefrihet i grunnopplæringen.
 • Show author(s) 2008. Perspektiver på utforming av lokal skolepolitikk.En sammenligning av begrepene sektor og felt.
 • Show author(s) 2008. Nasjonal styring og lokal autonomi i skolen.
 • Show author(s) 2006. Transparency and accountability – A threat or an opportunity to professional autonomy?
 • Show author(s) 2006. Implementation of transparency policies at the school level. An empirical study of Norwegian an Swedish teachers responses to transparency in education.
 • Show author(s) 2005. Implementing educational reforms at school level: assimilation, transformation or rejection?
 • Show author(s) 2004. The Relation between Policy Reforms and Governing Tools in Education. Comparing Teacher Professionalization in Norway, Sweden and England.
 • Show author(s) 2004. Governance in Primary and Lower Secondary Education. Comparing Norway, Sweden and Britain.
 • Show author(s) 2003. Det lokale skolefeltet og gjennomføringen av Reform 97.
 • Show author(s) 2002. Styringsfragmentering i skolefeltet: Betydning for lokal innflytelse.
 • Show author(s) 2002. Lokal skoleutvikling i et nettverksperspektiv.
 • Show author(s) 2002. Får kommunene det til?
 • Show author(s) 2002. Fra lukket institusjon til åpent felt? Endringsprosesser i den norske grunnskolen.
 • Show author(s) 2002. Det lokale skolefeltet etter Reform 97.
 • Show author(s) 2002. Betingelser for gjennomføring av Reform 97 i et lokalstyreperspektiv.
 • Show author(s) 2001. Aktørperspektiv på gjennomføring av grunnskolereformer i norske kommuner.
 • Show author(s) 2001. "Skolen som styringsarena? Gjennomføring av Reform 97 i en ny lokalstyrekontekst".
Editorial
 • Show author(s) 2019. Styring og organisering for økt gjennomføring i videregående skole. Nordiske organisasjonsstudier. 3-7.
Book review
 • Show author(s) 2010. Anders Molander og Lars Inge Terum (red.): Profesjonsstudier. Omtale. Tidsskrift for kjønnsforskning. 67-72.
Academic monograph
 • Show author(s) 2015. The Cultural Rucksack: A National Programme for Arts and Culture in Norwegian Schools.
Non-fiction book
 • Show author(s) 1999. Lærerutdanningen under Høgskolereformen. Norges Forskningsråd.
Feature article
 • Show author(s) 2004. Testtyranni i skolen? Dagbladet. 52.
Doctoral dissertation
 • Show author(s) 2008. Den kommunale skolen. Det lokale skolefeltet i historisk perspektiv.
Interview
 • Show author(s) 2004. Peppermøene som ble skolepionerer.
 • Show author(s) 2004. Om lærerinneyrket på slutten av 1800-tallet.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) 2013. Skolesekkforvaltning – krysspress og handlingsrom. 28 pages.
 • Show author(s) 2013. Heftig og begeistret: Den kulturelle skolesekkens heiagjeng. 21 pages.
 • Show author(s) 2008. Statlig og kommunal styringskapasitet i skolen - en sammenligning av England og Norge. 26 pages.
 • Show author(s) 2004. Nye styringsformer - nye aktører? Kommunale endringsprosesser og lokal innflytelse i skolen. 25 pages.
 • Show author(s) 2000. Kunde, sak eller klient? 16 pages.
Other
 • Show author(s) 2021. Appendiks til Implementeringen av rammeplan for barnehagen. 109 pages.
Poster
 • Show author(s) 2005. Rektorrolle i endring. En undersøkelse av rektorer i norske småkommuner.
 • Show author(s) 2004. Education Reforms and Implications for Educational Justice. Comparing England, Sweden and Norway.
Introduction
 • Show author(s) 2021. Innledning.
Article in business/trade/industry journal
 • Show author(s) 2010. Økt vekt på læring gir styrket autoritet. Første steg. 44-46.
Chapter
 • Show author(s) 2021. Utformingen av rammeplanens mål og virkemidler. . In:
  • Show author(s) 2021. Implementeringen av rammeplan for barnehagen. Underveisrapport fra prosjektet Evaluering av implementering av rammeplan for barnehagen. .
 • Show author(s) 2021. Diskusjon og avslutning. . In:
  • Show author(s) 2021. Implementeringen av rammeplan for barnehagen. Underveisrapport fra prosjektet Evaluering av implementering av rammeplan for barnehagen. .
 • Show author(s) 2021. Barnehagestyrernes erfaring og arbeid med implementering av rammeplanen. . In:
  • Show author(s) 2021. Implementeringen av rammeplan for barnehagen. Underveisrapport fra prosjektet Evaluering av implementering av rammeplan for barnehagen. .
 • Show author(s) 2021. Barnehageeigarane og rammeplanen. 104-140. In:
  • Show author(s) 2021. Implementeringen av rammeplan for barnehagen. Underveisrapport fra prosjektet Evaluering av implementering av rammeplan for barnehagen. .

More information in national current research information system (CRIStin)

Research groups