Home
 • E-mailingvild.nistov@uib.no
 • Phone+47 55 58 24 68+4795808644
 • Visitor Address
  Sydnesplassen 7
  HF-bygget
  5007 Bergen
 • Postal Address
  Postboks 7805
  5020 Bergen
Academic article
 • Show author(s) (2006). Innleiing. NOA - Norsk som andrespråk. 5-8.
Popular scientific lecture
 • Show author(s) (2001). Å fortelja med to språk— Referensielle strategiar i lys av tverrspråkleg innverknad.
Academic lecture
 • Show author(s) (2022). Second Language Practice in the Workplace.
 • Show author(s) (2019). Teaching constructions - could drills be useful?
 • Show author(s) (2019). Inn igjen med drill? Et bruksbasert perspektiv på drilløvinger i andrespråksundervisningen. .
 • Show author(s) (2019). Identitetskonstruksjon hos tredje generasjon i en Oslo-familie med tyrkisk bakgrunn (Datapresentasjon) .
 • Show author(s) (2018). Språkideologi, språkbruk og identitet i tre generasjoner .
 • Show author(s) (2018). "Three Generations, Two Languages, One Family* "The case of Turkish in France and Norway. (*Li Wei (1994) ) .
 • Show author(s) (2017). "To show that I come from the East-End": Adolescents´metapragmatic comments on their use of multietholectal speech styles in Oslo and Bergen.
 • Show author(s) (2016). Social meanings of multiethnolectal speech styles in Norway.
 • Show author(s) (2016). Bruksbasert grammatikk i praksis - drilløvingar i lydlab som læringsreiskap.
 • Show author(s) (2016). "Drills" revisited - in light of a usage-based approach.
 • Show author(s) (2015). "Keisarens gamle klær"? Gjensyn med strukturøvingar i lys av ei bruksbasert tilnærming til andrespråkslæring.
 • Show author(s) (2014). Multiethnic youth language in Oslo and the social meaning of place.
 • Show author(s) (2014). Grammatikken i andrespråkspedagogikken - Presentasjon av eit prosjekt under utviklng.
 • Show author(s) (2013). "Snakk om snakk" Oslo-ungdoms refleksjonar om språk og sosiale rom.
 • Show author(s) (2012). Social Meanings of Multiethnolectal Speech Style among adolescents in Oslo - an interface of ethnicity, class and place?
 • Show author(s) (2011). Ungdom i det flerspråklige Oslo - sosiolingvistiske portretter. Bruken av og holdninger til multietnolektisk stil— ulike posisjoneringer i landskapet.
 • Show author(s) (2010). Language practices among adolescents in multilingual Oslo.
 • Show author(s) (2010). Adolescents in multilingual Oslo - linguistic and sociocultural portraits.
 • Show author(s) (2009). “Plutselig du vinner fem tusen..”. Manglande inversjon i norsken til Oslo-ungdom i fleirspråklege miljø.
 • Show author(s) (2009). “Norwegian Hood? Upus-research on structural features associated with Norwegian spoken among youth in multiethnic Oslo – a brief overview.”.
 • Show author(s) (2008). Språket i multietniske ungdomsgrupper i Oslo, UPUS-prosjektet.
 • Show author(s) (2008). Språket i multietniske ungdomsgrupper i Oslo.
 • Show author(s) (2008). On some formal and functional aspects of Norwegian spoken among youth in multicultural Oslo .
 • Show author(s) (2008). On some formal and functional aspects of Norwegian spoken among youth in multicultural Oslo.
 • Show author(s) (2008). Norsken til Oslo-ungdom i multietniske miljø - noko om form og funksjon.
 • Show author(s) (2008). Negotiation of social categories through the use of multiethnolect.
 • Show author(s) (2008). Negotiation of social categories through the use of multiethnolect.
 • Show author(s) (2007). Youth in multiethnic Oslo: their language practices and sense of belonging.
 • Show author(s) (2007). Strukturelle trekk ved norsk i multietniske ungdomsmiljø i Oslo.
 • Show author(s) (2007). Spoken Norwegian in today´s Oslo: On language use by adolescents in multiethnic settings.
 • Show author(s) (2007). Morfologiske og syntaktiske trekk ved norsk i multietniske ungdomsmiljø i Oslo.
 • Show author(s) (2006). Språkbruk i multietniske ungdomsmiljø i Oslo. En foreløpig rapport fra forskningsgruppa.
 • Show author(s) (2006). Relative clauses in narratives by Turkish learners of Norwegian. A functional perspective.
 • Show author(s) (2006). Norsk eller? Om UPUS/Oslo-prosjektet.
 • Show author(s) (2004). Spatial linkage in narrative discourse-on L1 Turkish influence in L2 Norwegian.
 • Show author(s) (2004). Leddstilling og transfer�igjen.
 • Show author(s) (2003). Romleg koherens i narrative tekstar—om norsk i kontakt med tyrkisk.
 • Show author(s) (2003). Andrespråkskorpus.
 • Show author(s) (2002). Introducing referents in spatial frames: L1 influence in L2 narrative discourse?
 • Show author(s) (2001). Relativsetningar i eit funksjonelt perspektiv. Tyrkisk og norsk i kontrast og kontakt.
 • Show author(s) (2001). Reference to human and non-human characters in Norwegian L2 narratives.
 • Show author(s) (2001). Reference to human and non-human characters in Norwegian L2 narratives.
 • Show author(s) (2001). Reference to human and non-human characters in Norwegian L2 narratives.
 • Show author(s) (2001). Kontrastiv analyse—noko å bryna seg på både for lærar, elev og forskar.
Doctoral dissertation
 • Show author(s) (2017). The encoding of definiteness in L2 Norwegian: A study of L1 effects and universals in narratives written by L1 Russian and L1 English learners.
 • Show author(s) (2001). Referential choice in L2 narratives. A study of Turkish adolescent immigrants learning Norwegian. Dissertation for the Degree Dr.Art., Faculty of Arts, University of Oslo. -.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) (2020). Andrespråkslæring - med vinkling frå kognitiv lingvistikk. 27 pages.
 • Show author(s) (2018). Kva er mellomspråk? Gjensyn med eit sentralt omgrep i andrespråksforskinga. 28 pages.
 • Show author(s) (2018). Bruksbaserte tilnærminger til andrespråkslæring.
 • Show author(s) (2015). Indexing locality: contemporary urban vernaculars in Belgium and Norway. 22 pages.
 • Show author(s) (2015). Beyond Verb Second – A Matter of Novel Information Structural Effects? Evidence from Norwegian, Swedish, German and Dutch. 20 pages.
 • Show author(s) (2014). The social side of syntax in multilingual Oslo. 26 pages.
 • Show author(s) (2010). On Some Structural Aspects of Norwegian Spoken among Adolescents in Multilingual Settings in Oslo. 15 pages.
 • Show author(s) (2010). Med målspråket for auga : kontrastivt basert analyse på ny. 8 pages.
 • Show author(s) (2009). "Jeg spiser mat og leser bok". On code-copying from L1 Turkish to L2 Norwegian. 7 pages.
 • Show author(s) (2003). "Ingenting å snakka om". Om språkfunksjonar og lærebøker i norsk som andrespråk med utgangspunkt i Bo i Norge. 17 pages.
 • Show author(s) (2001). Reference continuation in L2 narratives of Turkish adolescents in Norway. 35 pages.
 • Show author(s) (2001). Der kom ein lærar som heiter Anne...Presentering med to språk. 10 pages.
 • Show author(s) (1998). Zero anaphora in Turkish learners' Norwegian L2 narratives.
Academic literature review
 • Show author(s) (2006). Innleiing. NOA - Norsk som andrespråk. 5 pages.

More information in national current research information system (CRIStin)