Hjem
Dyreavdelingen

Lover og regler ved Dyreforsøk

Dyreforsøk er gjennomregulert i Norge, og det er flere lover og forskrifter å forholde seg til, i tillegg også mange internasjonale eller europeiske retningslinjer.

Justitia and Prudentia
Justitia - Goddess of Justice, personification of the moral force in judicial systems – sword symbolizing the power of Reason and Justice. Prudentia - Wisdom (mirror indicating historical perspective the snake indicates difficulties) Leiden - Netherlands
Foto/ill.:
Aurora Brønstad

Hovedinnhold

Sentrale lover og forskrifter vedrørende bruk av dyr i forskning og undervisning

 • Lov om Dyrevelferd
 • Forskrift om bruk av dyr i forsøk

Lov om dyrevelferd (fra 1.1.2010) gjelder alt dyrehold og alle aspekter vedrørende bruk av veterbrater, cephalopoder, rundmunner, tifotkreps og honningbier.

§ 13 gjelder spesielt for bruk av dyr i forskning, utdanning og medisisk virksomhet.

Forskrift om bruk av dyr i forsøk (fra 1/7-2015) gjelder spesielt for bruk av dyr i forskning, utdanning og medisisk virksomhet

Kapitteloversikt i forsøksdyrfortskriften

Kapittel I. Innledende bestemmelser (§§ 1 - 4)Kapittel II. Krav om godkjenning (§§ 5 - 8)
Kapittel III. Krav til forsøkene (§§ 9 - 18)
Kapittel IV. Krav om hvilke dyr som kan brukes i forsøk (§§ 19 - 23)
Kapittel V. Krav om personell, kompetanse og organisering (§§ 24 - 28)
Kapittel VI. Krav til hold av dyr (§§ 29 - 36)
Kapittel VII. Avsluttende bestemmelser (§§ 37 - 41)
Vedlegg A. Faktorer som det skal gis opplysninger om i søknaden, jf. § 7 første ledd
Vedlegg B. Klassifisering av forsøk etter forventet belastningsgrad, jf. § 7 første ledd
Vedlegg C. Tillatte avlivingsmetoder, jf. § 16 annet ledd
Vedlegg D. Dyrearter som skal være avlet for forsøk, jf. § 22 første ledd første punktum
Vedlegg E. Utdanning og praksis, jf. § 24 annet ledd
Vedlegg F. Hold av dyr, jf. § 29 tredje ledd og § 30 siste ledd

Viktige §§ i forsøksdyrforskriften

§ 5 Godkjenning av oppdrettere, formidlere, brukere og lokaler    
§ 6 Godkjenning av forsøk
§ 7 Søknad om godkjenning av forsøk          
§ 8 Forsøkssammendrag           
§ 9 Erstatning, reduksjon og forbedring 
§ 10 Formål med forsøket   
§ 11 Metoder, teststrategier og endepunkter        
§ 12 Lokalisering 
§ 13 Absolutt forbud mot visse forsøk          
§ 14 Bedøvelse og smertebehandling         
§ 15 Forsøkets avslutning                                
§ 16 Avliving
§ 17 Gjenbruk av dyr 
§ 18 Omplassering og tilbakeføring av dyr          
§ 19 Truede dyrearter            
§ 20 Primater
§ 22 Dyr som skal være avlet for forsøk          
§ 23 Eierløse og forvillede dyr av domestiserte arter
§ 24 Personell og kompetanse 
§ 25 Personell med særskilt kontrollansvar 
§ 26 Dyrevelferdsenhet
§ 27 Navngitt veterinær eller fiskehelsebiolog
§ 28 Forsøksansvarlig
§ 29 Levemiljø og stell
§ 30 Innredning og utstyr 
§ 31 Dyrejournal         
§ 32 Journal for hunder, katter og primater          
§ 33 Merking av hunder, katter og primater
§ 34 Avlsplan for primater           
§ 35 Dokumentasjon          
§ 36 Årsrapport

Andre lover of forskrifter som er relevante ved dyreforsøk

Andre lover of forskrifter som kan være relevante ved arbeid med dyr omfatter blandt annet:

 • Forskrift om næringsmessig transport av dyr
 • Forskrifter om avlivning av dyr
 • Import og eksport av dyr
 • Lov om veterinærer og annet dyrehelsepersonell
 • Forskrift om legemidler
 • Lov om framstilling og bruk av genmodifiserte organismer m.m. genteknologiloven
 • Forskrift om innesluttet bruk av genmodifiserte dyr
 • Forskrift om innesluttet bruk av genmodifiserte mikroorganismer
 • Forskrift om merking, transport, import og eksport av genmodifiserte organismer
 • Arbeidsmiljøloven
 • Forskrift om utførelse av arbeid
 • Arbeidsplassforskriften
 • Forskrift om tiltaks- og grenseverdier
 • Lov om strålevern og bruk av stråling
 • Strålevernforskriften
 • Forskrift om håndtering av humane celler og vev

*Noen Normer for dyreforsøk

Normer for dyreforsøk er i stor grad reflektet i forsøksdyforskriften men er ikke begrenset av denne.

Normer for etisk bruk av dyr omfatter blandt annet

Forskningsetikkloven

 • Forskere skal opptre med aktsomhet for å sikre at all forskning skjer i henhold til anerkjente forskningsetiske normer*.
 • Dette gjelder også under forberedelser til forskning, rapportering av forskning og andre forskningsrelaterte aktiviteter
 • Link til lovdata

Spørsmål om regelverk og forsøk med dyr