Hjem
Dyreavdelingen
Studier i dyr

Søknad om dyrestudier

Søknad om tillatelse til å gjøre studier i dyr.

FOTS
Foto/ill.:
Aurora Brønstad

Hovedinnhold

Alle som skal gjøre forsøk med dyr må etter lovverket søke tillatelse fra Mattilsynet.

Søknad

Alle som skal gjøre forsøk med dyr må etter lovverket ha tillatelse fra Mattilsynet.

Søknad skal sendes elektronisk i systemet FOTS hos Forsøksdyrforvaltningen (FDF) i Mattilsynet (MT).

Du finner også mye annen nyttig informasjon under som vi anbefaler deg å lese gjennom før du legger inn søknad.

Søknad til FDF vil bli behandlet så raskt som mulig og seinest innen 40 eller 55 virkedager, avhengig av søknadens kompleksitet.

Alle som skal gjøre forsøk med dyr skal dessuten etter lovverket ha gjennomgått et minimum av opplæring om forsøksdyr. Les mer om kravene til opplæring her.

Saksgang

Når søker sender inne en søknad går den først til lokal Person med Særskilt Kontrollansvar PMSK) for kvalitetsskjekk av formelle feil og mangler

Forsøkssammendrag må tilfredstille kravene, dokumnetasjon av opplæring blir kontrollert (om krav til opplæring se her.), og Dyrevelferdsenheten.  som særlig gir innspill av relevans for dyrevelferd og 3R.

Fakturaadresse må være fullstendig og inneholde PM eller Meridanummer (Sykehuset)

Søknad til Mattilsynet vil bli behandlet så raskt som mulig og seinest innen 40 eller 55 virkedager, avhengig av søknadens kompleksitet.

Gebyrer

Mattilsynet har fastsatt gebyrer for behandling av FOTS søknader. Satsene finner du på:

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-02-13-406

Fakturaadressen i søknaden må være fullstendig og inneholde PM eller Meridanummer (Sykehuset)

Unntak fra søknadsplikt

Det er ikke søknadsplikt (om forsøk) for bruk av dyr som kun avlives etter tillatte avlivingsmetoder (vedlegg C i forskriften) der organer benyttes i forsøk (§6).

Unntak etter § 6 gjelder kun unntak fra søknadsplikt (søknad om forsøk).

Dvs. at alle andre forskriftsbestemmelser, som kompetansekrav, krav til oppstalling osv. , også gjelder for dyr som avlives ("in vitro-dyr").

Så lenge dyrene er avlet til formålet, gjelder dette uansett hvor dyrene kommer fra.

Les mer om "Hvilke forsøk må du ikke søke om?" på Mattilsynets sider

Avl som er unntatt søknadplikt

Avl av dyr som ikke har belastende fenotype OG der ID/Vevsprøve utføres med en enkelt ørebiopsi er unntatt søknadsplikt.

For å avgjøre om fenotypen er belastende eller ikke må det gjøres en redegjørelse av et bestemt antall dyr av begge kjønn og over et bestemt livsløp.

Vi trenger 10 dyr av hvert kjønn og de må komme fra minst 2 forskjellige kull og de må observeres opp til en alder av 40 uker.

Dyreavdelingen har en egen protokoll for dette som vurderes av veterinær.

 • Immun defekt regnes som belastende fenotype og avl og hold av slike dyr må det søkes om i FOTS

Dersom dyrene vurderes å ikke ha belastende fenotype etter vurdering av veterinær kan man sende forenklet melding om avl istedenfor søknad i FOTS

 1. Protokoll for vurdering av fenotype (last ned) – sendes vetpost@viv.uib.no
 2. Forenklet melding (last ned) – sendes lokal person med kontrollansvar (PMSK)

Søknadsskjema i FOTS

Søknader til Forsøksdyrforvatningen i Mattilsynet skal fylles ut og sendes elektronisk i FOTS - Forsøksdyrforvatningen tilsyns- og søknadssystem.

Innlogging til FOTS finner du her

Du må først ha tilgang til FOTS. Har du ikke det fra før, må du søke om det hos din lokale PMSK (Se nednfor)

Personer som planlegger eller utfører forsøk, skal ha gjennomgått opplæring i henhold til Forskrift om bruk av dyr i forsøk. Om krav til opplæring se her.

Søknad om tilgang til FOTS 

Når du søker tilgang til FOTS trenger vi følgende opplysninger:

 1. Fornavn
 2. Etternavn
 3. Telefon - arbeid
 4. Telefon - mobil
 5. e-postadresse
 6. Stilling
 7. Hvilken rolle skal du primært ha i prosjektet (prosjektleder, prosjekt medarbeider)
 8. Høyeste grunnutdanning/Utdanningsnivå
 9. Når og hvor du tok kurs i forsøksdyrlære  (Teoretisk kompetanse beskrives f. eks. som aktuelle undervisningsmoduler)- Legg ved kursbevis
 10. Tidligere erfaring med dyreforsøk
 11. Dyrearter og prosedyrer som du har praktisk erfaring med - ((jf. forsøksdyrforskriften § 24, 4. ledd og vedlegg E) beskrives. F. eks. teknikker for injeksjoner, håndtering, anestesi, kirurgi)
 12. Kontinuerlig videreutdanning og oppdatering (oppdatering om forsøksdyr, spesielle prosedyrer ol)
 13. Har du hatt tilgang til FOTS tidligere? Ja/Nei

Du kan sende forespørsel på denne lenken

Generelle krav til søknaden

 • Søker og medarbeidere og kompetanse til alle involverte må dokumenteres
 • Prosjektsammendrag - i henhold til forskriftens krav - se nedenfor
 • Opplysning om belastning-grad
 • Etterlevelse av 3R må redegjøres for
 • Harm-Benefit vurdering
 • Hvor mange og hvilke dyr som skal brukes

I tillegg må man redegjøre for

 • Finansieringskilde
 • Planlagt start og slutt dato
 • Offentlighet
 • Bakgrunn og hensikt med forsøket
 • Begrunnelse for valg av dyremodell
 • Hvis relevant: har dyrene avvikende fenotype som påvirker deres velferd
 • Anestesi, smertebehandling og avlivning
 • Beregning av antall dyr (eksperimentelle grupper og gruppestørrelser)

Metodebeskrivelse Forberedelsen av dyrene før inngrep

 • Inngrep og prosedyrer
 • Registreringer, observasjoner og prøvetaking
 • oppfølging og overvåkning
 • Avlivningsmetode
 • Kriterier for humane endepunkter og tiltak som skal iverksettes

Forsøkssammendrag (NTS)

 • Forsøkssammendraget Non-technical project summary) skal være anonymt og ikke inneholde navn og adresser til brukeren eller involverte personer.
 • Forsøkssammendraget skal heller ikke inneholde opplysninger som er underlagt taushetsplikt etter forvaltningsloven.

Innhold

Forsøkssammendraget skal være lett forståelig for allmennheten og skal beskrive

 1. forsøkets formål

 2. forventede skadevirkninger på dyrene

 3. forventet vitenskapelig eller samfunnsmessig nytteverdi

 4. hvor mange og hva slags dyr som skal brukes

 5. hvordan kravene om erstatning, reduksjon og forbedring skal etterleves

Hvorfor?

Andre tips om FOTS søknad

 • Redegjørelse for 3R er sentral del av vurderingen av søknaden. Du kan lese mer om det her.
 • Noen vanlige mangler ved søknader om dyreforsøk er beskrevet her
 • EU kommisjonen har utarbeidet en veiledning om kriterier for evaluering av prosjekter med dyr som du kan laste ned her
 • Du bør og ta en titt på Vurdering av ressursbehov ved dyreforsøk

Spørsmål om planlegging av forsøk ved UiB og tilgang FOTS

Endring av godkjent forsøk

Søknad om endringer må sendes Mattilsynet via FOTS. husk å oppdatere prosjektsammendraget når du søker endring.

Endringer som ikke påvirker dyrevelferden negativt sendes som melding i FOTS

Mer om endring av godkjent forsøk

Nytt regelverk tredte i kraft 1/7-2015.

Du kan lese mer om hva endringene medførte her