Hjem
Dyreavdelingen
Nyttig informasjon om dyreforsøk

Brukerinformasjon - for deg som er i gang med et godkjent forsøk

Informasjon til brukere av Dyreavdelingen som er viktig når du er i gang med forsøk.

Hovedinnhold

Brukerinformasjon - for deg som er i gang med et godkjent forsøk

  • HMS i Dyreavdelingen
  • Bestilling av dyr, medisiner mm
  • Booking av rom og utstyr
  • Melde feil og uønskede hendelser
  • mm

Les om forskjellige tema i menyen nedenfor.

Endring av godkjent forsøk

Dersom det oppstår behov for å endre forsøks-protokollen etter at den er godkjent av Mattilsynet må det søkes om dette. Dette gjelder også om endringen gjelder forlengelse i tid.

Når du søker endring må du legge ved et oppdatert forsøkssammendrag som skal inneholde
1.forsøkets formål
2.forventede skadevirkninger på dyrene
3.forventet vitenskapelig eller samfunnsmessig nytteverdi
4.hvor mange og hva slags dyr som skal brukes
5.hvordan kravene om erstatning, reduksjon og forbedring skal etterleves.

Det må komme klart fram hva endringen innebærer, hvor mange dyr som berøres av endringen og hvordan det påvirker dyrevelferden. Du må og gjøre oppdatert vurdering av belastningsgrad

For endringer som ikke påvirker dyrevelferden negativt trenger du ikke å søke, men du må likevel sende melding i FOTS om slike endringer.