Hjem
Dyreavdelingen
3R - replacement - reduction - refinement

3R - erstatning, reduksjon og forbedring av dyreforsøk

Hva er 3R? Hvordan skal forskere forholde seg til det i FOTS-søknaden?

Hovedinnhold

I søknad om forsøk med dyr (FOTS), må søker gi opplysninger om hvordan mulighet for bruk av metoder for å erstatte, redusere og forbedre bruken av dyr i forsøkene har blitt vurdert.

Disse vurderingene inngår i Forsøkssammendraget som publisereres på Mattilsynets hjemmside

Søk etter alternativer (erstatning, reduksjon og forbedring) - 3R

Den som søker om tillatelse til å bruke dyr i forskning må dokumentere at det ikke foreligger alternativer til dyr.

norecopa har utarbeidet en "superdatabase" 3R guide som koordinerer de ulike databasene. Du kommer direkte til 3R guide ved å bruke denne linken

3R guide er "database av databaser" som også finner informasjon om retningslinjer, informasjonssentre, diskusjonsfora, tidsskrifter og andre 3R-kilder. Produktene i databasen er kategorisert etter Type (database, retningslinjer m.v.), Category (fagområde, f.eks. Housing and management, Humane endpoints m.v.) og "R-ene" som de berører. 

Se mer om 3R og alternativer på artikkel om norecopa.

Erstatning

Den som søker om tillatelse til å bruke dyr i forskning må dokumentere at det ikke foreligger alternativer til dyr.

Et viktig kontrollspørsmål du må stille deg selv er:

 • Har der vært noen utvikling innen ditt forskningsfelt (inkludert utvikling/validering av in vitro eller in siloco teknikker) som kan erstatte noen eller all bruk av dyr i på ditt forskningsfelt?

Dyreavdelingen har dyre-frie modeller som kan brukes til opplæring

Reduksjon av antall dyr

Antall dyr beregnes ut fra kriterier som effektstørrelse på, ønsket statistisk styke og signifcans som ingår i den statististike modellen.

Viktige paramtere som inngår i beregningen inkluderer

  Hvordan kan jeg redusere antall dyr jeg trenger - noen tips

  • La hvert dyr være sin egen kontroll
  • Reusere interindividuell variasjon (støy) - støy er den variasjonen du ikke kan forklare
   • Standrdadisere dyret (genetikk, mikrobiell status)
   • Standardisere miljøet (miljøparametere som kan påvirke forsøket)
   • Ta kontroll med variasjon i fakorer som du kan forklare (kjønn, batch, linje osv) ved hjelp av "Blocking-design"

  Her kan du lese mer om design av dyreforsøk

  Kontrollspørsmål du kan stille deg selv for å forsikre deg at du bruker minste antall dyr

  • Har design av prosjektet blitt revidert med tanke på å redusere antall dyr ytterligere?
  • Er den valgte modellen fremdeles den mest egnede?
  • Er dyretallet egent for statistisk analyse (for mange/for få).
  • Kunne en annet tilnærming ytterligere redusert dyretallet?

  Raffinering

  Raffinering omfatter alle tiltak som reduserer eller eliminerer belasting på forsøksdyr.

  Raffinering omfatter og alle tiltak som optimaliserer dyrenes velvære og mulighet til å utføre normal adferd.

  Raffinering kan og være et verktøy for å bedre kvalitet på forsøk som innebærer bruk av dyr.

  Studier i dyr kan gjennomføres raskere, billigere og med bedre kvalitet.

  Raffinering er derfor et verktøy som både bidrar til god forskning og god dyrevelferd.

  I søknad om forsøk med dyr må du redegjøre for raffineringstiltak.

  List alle raffineringstiltak som introdusert i dette prosjektet for å redusere negativ innvirkning på dyrene

  Kontrollspørsmål:

  • Kunne negativ innvirkning blitt redusert ytterligere?
  • Kunne prosedyrene (for eksempel administrasjonsmåte, sampling rutiner, kirurgi mm) forbedres ytterligere
  • Kunne overvåkning og oppfølgingen  av dyrene blitt forbedret
  • Har skåringsskjema/dyrevelferdsvurderings protokoller fungert hensiktsmessig?
  • Kan humane-endepunkter raffineres?
  • Kan avlivningsmetode forbedres?

  3R prosjekter ved Dyreavdelingen

  Ved siden av å være en kjernefasilitet som støtter forskere ved UiB - er Dyreavdelingen aktiv i flere prosjekter innen LAS og 3R

  Les mer om prosjekter ved Dyreavdelingen her

  Raffinering - hva bør du framheve i FOTS søknaden?

  Forsøksdyrforskriften sier at forsøksmetodene skal stadig forbedres for å unngå, forebygge, fjerne eller minimalisere enhver mulig smerte, frykt, varig skade eller annen belastning for dyrene.

  Kravet om forbedring gjelder også avl, hold og stell av dyrene (§9).

  Rafineringstiltak bør derfor beskrives for alle ledd i metode-bekrivelsen i FOTS søknaden

  • Forberedelsen av dyrene før laboratorieforsøk:
   • Dette punktet omfatter innkjøp, transport, karantene/akklimering, oppstalling, miljøberikelse, fôringsregime.
   • Beskriv hvordan disse punktene kan forbedres slik av man reduserer smerte, stress, lidelse og annen varig belastning for dyrene
  • Hvilke prosedyrer skal hvert enkelt dyr igjennom i løpet av forsøket
   • Beskriv aktuelle prosedyrer og hva som er gjort av forbedringer for å redusere smerte, stress, lidelse og annen varig belastning for dyrene
  • Lag en beskrivelse av forsøksdesignet, og presiser eventuelle eksperimentelle endepunkter.
   • Her kan du beskrive tidlige, mer humane endepunkte slik at dyrene ikke utsettes for unødig smerte, stress, lidelse og annen varig belastning for dyrene - samtidig som du oppnår formålet med forsøket.
  • Angi oppfølging og overvåkning av dyrenes velferd under hele forsøket
   • Her bekriver du forbedring av oppfølging og overvåkning av dyret som kan bidra til redusert smerte, stress, lidelse og annen varig belastning for dyrene
   • Bruk av teknologi som reduserer menneskelig interaksjon, tidligere diagnostikk, mindre invasive overvåkningsmetoder
  • Angi kriterier for humane endepunkter - det vil si kriterier for å avbryte forsøket for det enkelte dyr/grupper av dyr fordi belastningen for dyret/dyrene er større enn det som er nødvendig for å oppnå formålet med forsøket
   • Legg evt. ved et tilpasset scoreskjema.
   • Tidligere, mer humane endepunkter er et raffineringstiltak
  • Hvilke tiltak vil bli aktuelt å iverksette hvis dyrene når humant endepunkt
   • Beskriv aksjons-punkte som bidrar til å redusere smerte, stress, lidelse og annen varig belastning for dyrene

  Raffinering og reduksjon av avl

  FELASA har utarbeidet guidelines for raffingering av prosedyrer knyttet til avl som kan være til nytte ved søknadsskriving.

  Reduksjon: beskriv hvordan du holder kolonien på et minimum såvel som avls-strategi for å redusere antall dyr som ikke kan brukes på grunn av feil genotype.

   

  Alternativlabben ved Dyreavdelingen

  Dyreavdelingen har innredet et eget rom der du kan trene ulike teknikker på alternativer til trening på dyr.

  Du kan lese mer om dette og hvordan du får tilgang her 

   

  Andre kilder for å søke etter erstatning og alternativer

  Under finner du referanser til flere kilder for alternativ søk

  Dessuten kan følgende tidsskrift inneholde nyttig informasjon.

  •ATLA
  •Alternatives to Laboratory Animals
  •Animal Welfare
  •(UFAW)
  •ILAR Journal
  •Institute for Laboratory Animal Research - http://dels.nas.edu/ilar
  •Laboratory Animals
  •The Royal Society of Medicine Press
  •Comparative Medicine
  •American Association for Laboratory Animal Science (AALAS)

  Trenger du rådgivning om dette, kontakt aurora.bronstad@uib.no

   

  Dyremodeller og design