Hjem
Dyreavdelingen
Forsøksdyrlære kurs - informasjon og registrering

Forsøksdyrlære kurs

Alle som arbeider med forsøksdyr i sin forskning må ha tilstrekkelig utdanning og praksis i samsvar med vedlegg E i Forskrift om bruk av dyr i forsøk før de utformer forsøk, utfører forsøk, steller dyr eller avliver dyr. Mattilsynet presiserer at det er hver enkelt forsker sitt ansvar å sørge for at sin egen CV er oppdatert i forhold til krav til kontinuerlig oppdatering og etterutdanning i forsøksdyrlære .

Mus og rotter
Foto/ill.:
E. Sennesth

Hovedinnhold

Her finner du informasjon om forsøksdyr kurs ved UiB

Forsøksdyrlærekurs - hvorfor det?

Personer som skal arbeide med forsøksdyr skal ha opplæring og praksis i samsvar med vedlegg E i Forskrift om bruk av dyr i forsøk før de utformer forsøk, utfører forsøk, steller dyr eller avliver dyr.

 • Med implementering av EU-direktiv 2010/63 innføres det også nye klassifiseringer av personell som jobber med forsøksdyr. Krav til tekniske ferdigheter («skills») gjelder kun  dem som skal utføre prosedyrer på dyr (Gruppe A). 
 • Personer som planlegger forsøk, men ikke selv utfører prosedyrer (gruppe B), må kjenne til disse prosedyrene og hvilken innvirkning de har på dyrene, men de trenger ikke demonstrere at de behersker dem i praksis.

EU-kommisjonen har utarbeidet et rammeverk for opplæring av forsøksdyrpersonell tilpasset EU-direktiv 2010/63 som du kan laste ned her.

Alle som skal ha tilgang til Dyreavdelingen må ha gjennomført del 1 av forsøksdyrlærekurset (tilsvarende LAS301).

For å søke om forsøk i FOTS eller delta i forsøk må du ha fullført hele utdanningsprogrammet (LAS 301+302/303 eller et fullt FELASA C kurs fra en annen utdanningsinstitusjon).

Hvis du har utdanning fra et annet land, vil deler av denne kunne godkjennes. Likevel må du gå gjennom et selvstudiumsprogram – inklusiv en test – med fokus på nasjonale reguleringer.

Hva er forsøksdyrlære?

Forsøksdyrlære er en tverrfaglig vitenskap som bidrar til etisk forsvarlig og human bruk av forsøksdyr og innsamling av informativ, objektiv og reproduserbare data, dyrenes ytre miljø, betydningen av ulike prosedyrer og forsøksdesign.

Studentene på kurset skal tilegne seg kunnskap om forsøksdyrfaget og demonstrere at de kan anvende kunnskap i en ny samanheng til dømes når de skal planlegge  egne forsøk eller gi en vurdering/innspel til konkrete planer om dyreforsøk.

Programmet omfatter:

 • Lover og forskrifter som regulerer bruk av forsøksdyr.
  Kjennskap til etiske problemstillinger ved bruk av forsøksdyr.
  Kjenne til hva vi mener med alternativer til dyreforsøk, de 3R, og hvordan man kan gå frem for å sikre at ikke dyr brukes unødvendig.
 • Forsøksdyrlære innbefatter og kunnskap om hvordan ulike faktorer påvirker resultater av dyreforsøk. Det er mange faktorer som bidrar til økt bakgrunnsstøy og usikkerhet i forskningsresultater. I forskning er det viktig å identifisere og kontrollere disse.
 • Studentene skal kjenne til vanligste brukte forsøksdyrartene, hvordan de produseres og hva som menes med ulike "kvaliteter". Egenskaper ved dyrene selv omfatter genetikk, biologi og mikrobiologisk kvalitet.
 • Viktige ytre faktorer som inkluderer dyrenes miljø og prosedyrer som anestesi, kirurgi og håndtering av dyr.
  HMS-aspekter ved arbeid med dyr er viktig særlig med fokus på allergiutvikling og andre biologiske, fysiske og kjemiske risikofaktorer.
 • Videre skal studentene ha kjennskap til planlegging og design av dyreforsøk og hvordan dette influerer på antall dyr, på informasjonsmengde og konklusjoner vi kan trekke ut av forsøkene våre. Målet er å få ut så mye relevant informasjon som mulig ved bruk av færrest mulig dyr.

I undervisningen brukes eksempler fra enkelte arter til å belyse teori som er gyldig for andre arter.

Det fortutsettes at studentene har grunnleggende kunnskaper i anatomi og fysiologi.

Hvem må ta kurs

Personer som designer dyrestudier eller praktisk utfører prosedyrer på dyr må ha opplæring. Det gjelder og de som steller dyrene.

Personer som planlegger og designer forsøk  med dyr («funksjon B») må ha kurs tilvarende LAS301 og LAS302 (gangere, gris) eller LAS303 (fisk). Studentene skal tilegne seg kunnskap om forsøksdyrfaget og demonstrere at de kan anvende kunnskap i en ny sammenheng til dømes når de skal planlegge sine egne forsøk eller gi en vurdering/innspill konkrete planer om dyreforsøk.

Personer som skal utføre prosedyrer («funksjon A») må i tillegg til kursene nevnt over arbeide under veiledning i de prosedyrer de skal utføre til de kan demonstrere at de behersker disse. Veileder må dokumentere at vedkommende er i stand til å utføre prosedyrer alene.

Personer som kun skal avlive dyr («funksjon D») skal også gjennomgå teori tilvarende LAS 301 og veiledet praksis i de avlivningsmetodene de skal benytte.

Alle som er involvert i forsøk med dyr må opprettholde og dokumentere kompetanse gjennom kontinuerlig praksis og utdanning.

Dyreavdelingen arrangerer oppdateringskurs, se Oppdateringskurs.

Planlagte kursdatoer 2022 og registrering

 

LAS 301- Core module (online)

 

 • Høst semester 2022
  • Selvstudium mitt.uib 1-12 September

  • Samling 14-15 September

  • Gruppearbeid 15-22 September

  • Eksamen 27 September 0900-1000

LAS 303 - Fish module

 • Spring semester 2022 - (hybridkurs både online og fysisk med oppmøte)

 

Kursopplegg

Kursene består av foreberedelser (e-forelesninger), forberedende tester, samlinger og eksamen.

For LAS301  inngår òg en obligatorsk gruppeoppgave.

Det må påregnes arbeid 1 uke før samling og 2 uker etter samling til gruppearbeid og eksamensforberedelse.

For å få godkjent kurset kreves deltagelse i all undervisning. 

Studiepoeng

Ny studiepoengberegning for 2016 medfører følgende endringer:

LAS301 (før 201): 6 studiepoeng

LAS302/303 (før 202/203): 4 studiepoeng

Praksis gir ikke studiepoeng. 

Pris Forsøksdyrlærekurs 2022

5500 NOK for hvert av kursene for eksterne deltakere.

Oppfriskningskurs

Kurs fra utlandet

Personer som har FELASA-akkreditert eller ekvivalent kurs fra utlandet må gjennomføre selvstudiums kurs i nasjonale reguleringer, se Kurs fra utlandet.