Hjem
Dyreavdelingen
Forsøksdyrlære kurs - informasjon og registrering

Forsøksdyrlære kurs

Alle som arbeider med dyr i sin forskning må gjennomgå tilstrekkelig utdanning og praksis i samsvar med vedlegg E i Forskrift om bruk av dyr i forsøk. Opplæringen skal gjennomføres før man utformer forsøk, utfører forsøk, steller dyr eller avliver dyr. Det settes og krav om dokumentasjon av kompetansen gjennom kontinuerlig praksis og utdanning Mattilsynet presiserer at det er hver enkelt forsker sitt ansvar å sørge for at sin egen CV er oppdatert i forhold til krav til kontinuerlig oppdatering og etterutdanning i forsøksdyrlære .

Mus og rotter
Foto/ill.:
E. Sennesth

Hovedinnhold

Personer som skal arbeide med forsøksdyr skal ha opplæring og praksis i samsvar med vedlegg E i Forskrift om bruk av dyr i forsøk før de utformer forsøk, utfører forsøk, steller dyr eller avliver dyr.

Opplæring om bruk av dyr i forskning - hvorfor det?

 • Med implementering av EU-direktiv 2010/63 ble det innført nytt klassifiseringssystem* for personell som jobber med dyr i forsøk.
 • Krav til tekniske ferdigheter («skills») gjelder personer som skal utføre prosedyrer på dyr (Gruppe A, B og D). 
 • Personer som planlegger forsøk, men ikke selv utfører prosedyrer (gruppe B), må kjenne til disse prosedyrene og hvilken innvirkning de har på dyrene, men de trenger ikke demonstrere at de behersker dem i praksis.

EU-kommisjonen har utarbeidet et rammeverk for opplæring av forsøksdyrpersonell tilpasset EU-direktiv 2010/63 som du kan laste ned her.

Alle som skal ha tilgang til Dyreavdelingen-UiB må dokumentere at opplæring er påbegynt.

For å søke om forsøk i FOTS eller delta i forsøk må du ha fullført hele utdanningsprogrammet (CAREiN, LAS 301+302 eller dokumentere tilsvarende utdanning en annen utdanningsinstitusjon).

Hvis du har utdanning fra et annet land, vil deler av denne kunne godkjennes av forsøksdyrveterinæren. Likevel må du gå gjennom et selvstudiumsprogram – inklusiv en test – med fokus på nasjonale reguleringer.

* denne nye klassifiseringen erstatter de tidligere FELASA-kategoriene

Omfang av opplæringen - forsøksdyrlære.

Forsøksdyrlære er en tverrfaglig vitenskap som bidrar til etisk forsvarlig og human bruk av forsøksdyr og innsamling av informativ, objektiv og reproduserbare data. Dette inkludere kunnskap om lovgivning, etikk, dyrenes iboende egenskaper, deres ytre miljø, betydningen av ulike prosedyrer vi ønsker å utføre og hvordan vi designer studiene.

På kurset skal studentene tilegne seg kunnskap om forsøksdyrfaget og demonstrere at de kan anvende kunnskap til problemløsning til dømes når de skal planlegge  egne forsøk, gi en vurdering av og innspill til konkrete planer om dyreforsøk eller vurdere kvaliteten på andres studier i dyr..

Opplæringsprogrammet omfatter:

 • Lover og forskrifter som regulerer bruk av forsøksdyr.

 • Kjennskap til etiske problemstillinger ved bruk av dyr i forskning, undervisning og testing.

 • Kjenne til hva vi som ligger i prinsippet om erstatning, reduksjon og forbedring (3R), kunne hvordan søke informasjon om dette hvordan og anvende disse prinsippene i praksis

 • Forstå hvordan ulike faktorer påvirker resultater av dyreforsøk, hvordan det påvirker bakgrunnsstøy og usikkerhet i forskningsresultater og hvordan kontrollere og minimere effekten av disse faktorene

 • Kandidaten må ha kunnskap om den/de dyrearten(e) de skal bruke i sine studier inkludert hvordan de produseres og hva som menes med ulike "kvaliteter", genetikk, biologi og mikrobiologisk kvalitet.

 • Kandidaten må kjenne til ytre faktorer som inkluderer dyrenes miljø og prosedyrer som anestesi, kirurgi og håndtering av dyr da disse har direkte innvirkning på forsøksresultater

 • Man må sette seg inn i HMS-aspekter ved arbeid med dyr - særlig med oppmerksomhet på allergiutvikling og andre biologiske, fysiske og kjemiske risikofaktorer relatert til arbeid med dyr.

 • Videre skal studentene ha kunnskap om planlegging og design av dyreforsøk og hvordan dette influerer på antall dyr, på informasjonsmengde og konklusjoner vi kan trekke ut av forsøkene våre.

Det fortutsettes at studentene har grunnleggende kunnskaper i anatomi og fysiologi.

Hvem må ta kurs

Personer som designer dyrestudier eller praktisk utfører prosedyrer på dyr må ha opplæring. Det gjelder og de som steller dyrene.

Personer som planlegger og designer forsøk  med dyr («funksjon B») må ha kurs tilvarende CAREiN/LAS301+302 (gnagere, gris) eller LAS303 (fisk). Studentene skal tilegne seg kunnskap om forsøksdyrfaget og demonstrere at de kan anvende kunnskap i en ny sammenheng til dømes når de skal planlegge sine egne forsøk eller gi en vurdering/innspill konkrete planer om dyreforsøk.

Personer som skal utføre prosedyrer («funksjon A») må i tillegg til kursene nevnt over arbeide under veiledning i de prosedyrer de skal utføre til de kan demonstrere at de behersker disse. Veileder må dokumentere at vedkommende er i stand til å utføre prosedyrer alene.

Personer som kun skal avlive dyr («funksjon D») skal også gjennomgå teori tilvarende LAS 301 og veiledet praksis i de avlivningsmetodene de skal benytte.

Alle som er involvert i forsøk med dyr må opprettholde og dokumentere kompetanse gjennom kontinuerlig praksis og utdanning.

Dyreavdelingen arrangerer oppdateringskurs, se Oppdateringskurs.

Planlagte kursdatoer 2022 og lenke til registrering

Kurs 2023 vil bli annonsert her

Kursopplegg

Kursene består av forberedelser (e-forelesninger, online materiale), kunnskaps tester, samlinger, gruppeoppgaver og eksamen.

Det må påregnes betudelig før og etter samling til egenstudier, gruppearbeid og eksamensforberedelse.

For å få godkjent kurset kreves deltagelse i obligatoriske aktiviteter og eksamen. 

Studiepoeng

CAREin: 8 studiepoeng

Ny studiepoengberegning for 2016 medførte følgende endringer for LAS-kursene:

LAS301 (før 201): 6 studiepoeng

LAS302/303 (før 202/203): 4 studiepoeng

Praksis gir ikke studiepoeng. 

Oppfriskningskurs

 • Alle som har kurs fra før 1/7-2015 eller for mer enn 5 år siden, eller som har vært borte fra forsøksdyraktibitet en lengre periode bør ta oppfriskningskurs.
 • Kurset består av forberedelser som selvstudier og 1/2 dags samling
 • Neste kurs går
  • 10 januar 2023 (gnager/lab dyr)
  • 11 januar 2023 (fisk)
 • Lenke til påmelding her

Kurs fra utlandet

Personer som har FELASA-akkreditert eller ekvivalent kurs fra utlandet må gjennomføre kurs i nasjonal lovgivning og etikk for å kunne arbeide ved Dyreavdelingen - UiB

Dette er et selvstudiums kurs. Vedlegg dine kursbevis og send melding til aurora.bronstad@uib.no